Podręczniki i pomoce dydaktyczne

PRZEKAZYWANIE PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042) może przekazywać za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Podręczniki i pomoce dydaktyczne mogą być przekazywane za granicę na wniosek organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą lub innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o podręczniki placówek, które nie składały wniosków w latach 2020-2022

Procedura zamawiania podręczników

W celu zamówienia podręczników i pomocy dydaktycznych należy:

1. Zarejestrować szkołę / ośrodek nauczania w bazie danych szkół na stronie ORPEG. Pytania związane z bazą i rejestracją w niej należy przesyłać na adres: podreczniki@orpeg.pl

2. W przypadku gdy placówka jest zarejestrowana w bazie – zaktualizować dane zawarte w ankiecie.

3. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania i wypełniania wniosku.

4. Po zalogowaniu na stronie głównej ORPEG proszę wybrać z menu Wsparcie nauczycieli –> Zamawianie podręczników –> Wniosek o podręczniki (menu jest dostępne tylko po zalogowaniu)

5. Wybrać w systemie opcję Nowy wniosek i wypełnić trzy kolejne kroki oraz je zapisać.

6. Przesłać wypełniony wniosek z podpisem dyrektora szkoły i / lub prezesa organizacji polonijnej do urzędu konsularnego RP w celu akceptacji.

7. Zaakceptowany przez Urząd Konsularny RP skan wniosku należy przesłać w wymaganym terminie na adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl Nie ma obowiązku przysłania oryginału wniosku pocztą tradycyjną. Składając wniosek Zamawiający zobowiązuje się do przesłania do Ośrodka w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przesyłki, zestawienia zawierającego informację o tytule, rodzaju i liczbie otrzymanych sztuk. Zestawienie należy przesłać na adres: podreczniki@orpeg.pl Zamawiający powinien prowadzić ewidencję otrzymanych podręczników i pomocy dydaktycznych.

Termin składania wniosków do wtorku 7 marca 2023 r.

Informujemy, że wnioski przesłane po terminie tj. po 8 marca 2023 r. lub bez akceptacji Urzędu Konsularnego RP nie będą rozpatrywane.

WAŻNE: wnioski mogą składać wyłącznie placówki, które są zarejestrowane w bazie danych szkół i mają zaktualizowaną ankietę.

W przypadku przypadku problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Jędrych, e-mail: magdalena.jedrych@orpeg.pl
tel. kom. +48 662 325 026, tel. stacjonarny +48 22 390 37 34.

Kryteria oceny wniosku:

  • ocenie podlegają pozycje będące podręcznikami lub pomocami dydaktycznymi;
  • pozycje inne niż podręczniki lub pomoce dydaktyczne nie są brane pod uwagę;
  • dostępność zamawianych tytułów na polskim rynku wydawniczym;
  • dostępność wskazanych pozycji, a limitowanych przez wydawcę lub autora;
  • informacja o prowadzonej działalności edukacyjnej Zamawiającego zawartych w ankiecie;
  • liczba uczniów, nauczycieli, oddziałów Zamawiającego w stosunku do liczby i rodzajów zamawianych pozycji,
  • środków finansowych posiadanych przez ORPEG na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.

Ostateczną decyzję o zakupie podręczników i pomocy dydaktycznych dla konkretnych ośrodków nauczania języka polskiego poza granicami kraju podejmuje Dyrektor Ośrodka.