Podręczniki i pomoce dydaktyczne

PRZEKAZYWANIE PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1042) może przekazywać za granicę podręczniki i pomoce dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Podręczniki i pomoce dydaktyczne mogą być przekazywane za granicę na wniosek organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą lub innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w tym także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Informujemy, że w pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o podręczniki placówek, które nie składały wniosków w latach 2021-2023

Procedura zamawiania podręczników

W celu zamówienia podręczników i pomocy dydaktycznych należy:

1. Zarejestrować szkołę / ośrodek nauczania w bazie danych szkół na stronie ORPEG. Pytania związane z bazą i rejestracją w niej należy przesyłać na adres: podreczniki@orpeg.pl

2. W przypadku gdy placówka jest zarejestrowana w bazie – zaktualizować dane zawarte w ankiecie.

3. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania i wypełniania wniosku.

4. Po zalogowaniu na stronie głównej ORPEG proszę wybrać z menu Wsparcie nauczycieli –> Zamawianie podręczników –> Wniosek o podręczniki (menu jest dostępne tylko po zalogowaniu)

5. Wybrać w systemie opcję Nowy wniosek i wypełnić trzy kolejne kroki oraz je zapisać.

6. Przesłać wypełniony wniosek z podpisem dyrektora szkoły i / lub prezesa organizacji polonijnej do urzędu konsularnego RP w celu akceptacji.

7. Zaakceptowany przez Urząd Konsularny RP skan wniosku należy przesłać w wymaganym terminie na adres e-mail: podreczniki@orpeg.pl Nie ma obowiązku przysłania oryginału wniosku pocztą tradycyjną. Składając wniosek Zamawiający zobowiązuje się do przesłania do Ośrodka w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przesyłki, zestawienia zawierającego informację o tytule, rodzaju i liczbie otrzymanych sztuk. Zestawienie należy przesłać na adres: podreczniki@orpeg.pl Zamawiający powinien prowadzić ewidencję otrzymanych podręczników i pomocy dydaktycznych.

Termin składania wniosków do wtorku 19 lutego 2024 r.

Informujemy, że wnioski przesłane po terminie tj. po 21 lutego 2024 r. lub bez akceptacji Urzędu Konsularnego RP nie będą rozpatrywane.

WAŻNE: wnioski mogą składać wyłącznie placówki, które są zarejestrowane w bazie danych szkół i mają zaktualizowaną ankietę.

W przypadku przypadku problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Jędrych, e-mail: magdalena.jedrych@orpeg.pl
tel. kom. +48 662 325 026, tel. stacjonarny +48 22 390 37 34.

Kryteria oceny wniosku:

  • ocenie podlegają pozycje będące podręcznikami lub pomocami dydaktycznymi;
  • pozycje inne niż podręczniki lub pomoce dydaktyczne nie są brane pod uwagę;
  • dostępność zamawianych tytułów na polskim rynku wydawniczym;
  • dostępność wskazanych pozycji, a limitowanych przez wydawcę lub autora;
  • informacja o prowadzonej działalności edukacyjnej Zamawiającego zawartych w ankiecie;
  • liczba uczniów, nauczycieli, oddziałów Zamawiającego w stosunku do liczby i rodzajów zamawianych pozycji,
  • środków finansowych posiadanych przez ORPEG na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.

Ostateczną decyzję o zakupie podręczników i pomocy dydaktycznych dla konkretnych ośrodków nauczania języka polskiego poza granicami kraju podejmuje Dyrektor Ośrodka.