Awans zawodowy nauczycieli Szkół Polskich

Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach nadzorowanych przez ORPEG zawarte są w Rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002200