Awans zawodowy nauczycieli Szkół Polskich

Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach nadzorowanych przez ORPEG zawarte są w Rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).