Awans zawodowy

ORPEG zajmuje się awansem zawodowym nauczycieli. Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli ujęte są w rozdziale 3a oraz 3b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz stosownych rozporządzeniach.

Rozdział 3a KN dotyczy awansu zawodowego nauczycieli:

  • szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

  • sekcji polskich we Francji.

Rozdział 3b KN dotyczy nauczycieli szkół za granicą, przez co rozumie się nauczycieli języka polskiego, historii, geografii oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.