Prawo

  • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wraz z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23 marca 2018 poz. 609)
PDF
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Dz.U z 7 czerwca 2018 poz. 1100)
PDF
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U z 2017 r. poz. 2282
PDF