Podstawowe informacje

Logo repatrianci

Realizowanie kursów dla repatriantów i członków ich rodzin wynika z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wraz z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23 marca 2018 poz. 609 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Dz.U z 7 czerwca 2018 poz. 1100). Zgodnie z ustawą kursy mają pomóc repatriantom i członkom ich rodzin w procesie adaptacji w środowisku polskim oraz wspomóc ich w kształtowaniu  oraz  doskonaleniu umiejętności komunikowania się w języku polskim.

Z rozeznania potrzeb wynika, że repatrianci i członkowie ich rodzin potrzebują wsparcia w zakresie:

  • pozyskania kompetencji komunikowania się w języku polskim w stopniu umożliwiającym pełną adaptację w środowisku polskim,
  • adaptacji w środowisku lokalnym, w tym przede wszystkim w środowisku pracy (jeśli ją już mają) i/lub w środowisku nauki,
  • rozwoju kompetencji osobistych umożliwiających aktywne włączenie się zawodowe, kulturalne i społeczne życie w Polsce,
  • poznania i zrozumienia ustroju RP, poznania praw i obowiązków obywatelskich, w tym praw szczególnych przysługujących repatriantom i członkom ich rodzin.

Repatrianci i członkowie ich rodzin w miejscu ich dotychczasowego zamieszkania nie mają możliwości pozyskania wystarczających informacji na temat ich statusu w Polsce, specyfiki życia w Polsce, uwarunkowań formalnych związanych np. z świadczeniami emerytalnymi.

Chcielibyśmy, by realizowane przez ORPEG kursy pomogły repatriantom i członkom ich rodzin:

  • wejść na polski rynek pracy,
  • kontynuować naukę w systemie polskim,
  • włączyć się w życie społeczności lokalnych i ogólnopolskich.

Szczegóły dotyczące proponowanych na dany rok kursów dla repatriantów znajdują się w dziale Kursy