Repatrianci

Realizowanie kursów dla repatriantów i członków ich rodzin wynika z Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,  t.j. z dnia 25 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1105) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji (Dz.U. z 7 czerwca 2018 poz. 1100). Zgodnie z ustawą kursy mają pomóc repatriantom i członkom ich rodzin w procesie adaptacji w środowisku polskim oraz wspomóc ich w kształtowaniu oraz doskonaleniu umiejętności komunikowania się w języku polskim.

 

REPATRIANCI I CZŁONKOWIE ICH RODZIN POTRZEBUJĄ WSPARCIA W ZAKRESIE:

  • pozyskania kompetencji komunikowania się w języku polskim w stopniu umożliwiającym pełną adaptację w środowisku polskim,
  • adaptacji w środowisku lokalnym, w tym przede wszystkim w środowisku pracy (jeśli ją już mają) i/lub w środowisku nauki,
  • rozwoju kompetencji osobistych umożliwiających aktywne włączenie się zawodowe, kulturalne i społeczne życie w Polsce,
  • pozyskania kompetencji komunikowania się w języku polskim w stopniu umożliwiającym pełną adaptację w środowisku polskim.

 

Repatrianci i członkowie ich rodzin w miejscu ich dotychczasowego zamieszkania nie mają możliwości pozyskania wystarczających informacji na temat ich statusu w Polsce, specyfiki życia w Polsce, uwarunkowań formalnych związanych np. z świadczeniami emerytalnymi.

  • wejść na polski rynek pracy,
  • kontynuować naukę w systemie polskim,
  • włączyć się w życie społeczności lokalnych i ogólnopolskich.