Podstawowe informacje

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą.

Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęcamy polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, kształcenia na odległość, korzystania z oferty dydaktycznej szkół polskich oraz współpracujących z ORPEG nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępniamy polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzimy działalność doradczą, wspieramy rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie. Nasza działalność umożliwia kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną.

Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju poprzez:

  • nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiając im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji,
  • krzewienie kultury polskiej,
  • metodyczne i merytoryczne wspomaganie nauczycieli uczących języka polskiego.

Statut ORPEG 

Regulamin ORPEG

Szkoły w strukturze ORPEG

ORPEG prowadzi 76 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP, ulokowanych w 37 krajach świata na 4 kontynentach. Szkoły prowadzą nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce dla około 16 000 uczniów. Funkcjonowanie szkół polskich reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2023 poz. 2387 ze zm.).

 

ORPEG sprawuje także nadzór nad Szkołami Europejskimi, prowadzi kształcenie na odległość w szkołach wchodzących w jego skład (Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej) oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i nauczycielami oddelegowanymi do pracy w sekcjach polskich we Francji.

Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą

Do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą kierowani są przez ORPEG nauczyciele, którzy każdego roku nauczają blisko 9 tysięcy uczniów w różnym wieku. Nauczanie odbywa się w szkołach powoływanych do życia przez Polonię oraz funkcjonujących w lokalnym systemie oświaty publicznej. W roku szkolnym 2023/2024 ORPEG skierował do pracy za granicą 111 nauczycieli do 11 krajów. Aktualnie pedagodzy pracują w: Argentynie, Armenii, Brazylii, Gruzji, Kazachstanie, Łotwie, Mołdawii, Rumunii, Turcji, Ukrainie, Uzbekistanie. Więcej informacji TUTAJ

Przekazywanie podręczników

Ośrodek od 2010 roku wspomaga organizacje społeczne oraz inne ośrodki i placówki organizujące za granicą nauczanie języka polskiego, nieodpłatnie wyposażając je w podręczniki i pomoce dydaktyczne. W 2020 roku – 60 024 do 26 krajów, w 2021 roku 52 049 do 29 państw, w 2022 roku 50 277 do 36 krajów, w 2023 roku 3519 do 6 krajów. Więcej informacji TUTAJ

Doskonalenie nauczycieli

W strukturze ORPEG funkcjonuje Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN), które udziela wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym za granicą. PCN prowadzi szkolenia stacjonarne oraz kursy on-line, przygotowuje materiały dydaktyczne oraz utrzymuje stały kontakt z pedagogami. W 2020 r. w 111 szkoleniach wzięło udział 4250 uczestników, w 2021 roku w 157 szkoleniach – 7626 uczestników, w 2022 roku – 8447 uczestników w 152 szkoleniach, w 2023 r. – 8501 osób w 137 szkoleniach. TUTAJ

Wsparcie dla uczniów migrujących

ORPEG prowadzi kształcenie na odległość w dwu szkołach: Szkole Podstawowej im. KEN oraz Liceum Ogólnokształcącym im. KEN dla ponad 1700 uczniów na całym świecie. Więcej informacji TUTAJ

ORPEG prowadzi działalność doradczą dla rodziców i uczniów migrujących lub pozostających na stałe za granicą. Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z materiałów do nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Historia

ORPEG, czyli dawniej Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania. W pierwszych latach uruchomiono szkoły przy największych polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Z czasem powstawało coraz więcej szkół rozsianych po całym świecie. Naukę w szkołach umożliwiono także młodzieży posiadającej polskie korzenie. Na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. Zespół Szkół zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, a w jego struktury zostało włączone Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane w Lublinie.