Ochrona danych osobowych

• Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa.
• W zakresie pytań lub informacji może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@orpeg.pl, lub pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu dochodzenia naszych roszczeń i obrony prawa;
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji naszych uzasadnionych prawnie interesów;
– art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej;
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
• W związku z przetwarzaniem danych w celach. o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
• W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
• Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
• W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
• Administrator może zlecać wykonanie niektórych usług podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych (w szczególności standardowe klauzule umowne UE). W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Inspektor Ochrony Danych
Adres e-mail
Telefon
Marcin Kominiarczyk
iod@orpeg.pl
+48 575 002 176