Nowa podstawa programowa dla szkół polonijnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało w 2010 roku Podstawę programową dla uczniów szkół polonijnych.

Wersja Podstawy programowej z 2020 roku jest drugim tego rodzaju dokumentem powstałym na gruncie polskiej edukacji. Jest propozycją dla tych nauczycieli ze szkół polonijnych, którzy chcieliby w szerszym zakresie uczyć polskie dzieci ich ojczystego języka, literatury, historii, geografii i kultury Polski. Zawiera uwspółcześnione treści kształcenia językowego, literackiego, kulturowego. Zbudowana jest tak, by pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia: edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, liceum.

Wyżej wymieniona podstawa programowa dotyczy szkół polonijnych. Natomiast w szkołach polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, będące załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 poz. 1652)