Kontrola

ARKUSZ KONTROLI przestrzegania przepisów prawa
w zakresie prawidłowości wykonywania przez kierowników szkół polskich planowych zadań związanych z nadzorem pedagogicznym

POBIERZ PDF

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ POLSKICH Z PRZEPISAMI PRAWA

POBIERZ PDF

ARKUSZ KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA W ZAKRESIE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

POBIERZ PDF

ARKUSZ KONTROLI ZGODNOŚCI REALIZACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY O POLSCE Z RAMAMI PROGRAMOWYMI KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKÓŁ POLSKICH

POBIERZ PDF

ARKUSZ KONTROLI  REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W SZKOŁACH POLSKICH ZGODNIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM

POBIERZ PDF