Kontrola

Arkusz kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół polskich planowych zadań związanych z nadzorem pedagogicznym

POBIERZ PDF

Procedura dotycząca zasad i trybu przeprowadzania kontroli zgodności funkcjonowania szkół polskich z przepisami prawa

POBIERZ PDF

Arkusz kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

POBIERZ PDF

Arkusz kontroli zgodności realizacji zajęć edukacyjnych z języka polskiego i wiedzy o Polsce z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich

POBIERZ PDF

Arkusz kontroli realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego zgodnie z aktualnym stanem prawnym

POBIERZ PDF