Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej realizujący programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka w Warszawie.

W roku szkolnym 2021-2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin odbywa się w maju.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie www.cke.gov.pl

 

 

 

Pozostałe filmy: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/filmy-o-egzaminie-osmoklasisty/

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.oke.waw.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/