Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowe sprawdzian umiejętności uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową. Przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych, a jego wyniki wpływają na wybór i rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Egzamin ma na celu ocenić wiedzę uczniów w zakresie podstawowych kompetencji, które zdobyli podczas nauki w szkole podstawowej.

Egzamin odbywa się co roku w czerwcu i obejmuje trzy części:

  1. Część humanistyczna: język polski (czytanie ze zrozumieniem i pisanie) oraz wiedza o społeczeństwie (120 minut).
  2. Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka oraz przyroda (100 minut).
  3. Część językowa: język obcy nowożytny (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub inny, zgodnie z wyborem ucznia – 90 minut).

Najważniejsze informacje oraz szczegółowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Materiały do przygotowania do egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronie serwisu edukacyjnego Krajowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie otrzymują przewodnik dla ucznia, który zawiera informacje o przebiegu egzaminu, przykłady zadań oraz wskazówki dotyczące przygotowań. Przewodnik ten jest dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są wykorzystywane przez szkoły ponadpodstawowe podczas rekrutacji. Im lepsze wyniki, tym większe szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Wyniki są przedstawiane w postaci procentowej, od 0% do 100%. Uczniowie oraz ich rodzice mogą sprawdzić wyniki egzaminu poprzez specjalną platformę internetową.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.oke.waw.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/