Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej, funkcjonująca w strukturze Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą, umożliwia każdemu polskiemu uczniowi przebywającemu za granicą zdobycie fundamentów wykształcenia.

Etapy edukacyjne

Kształcenie w Szkole Podstawowej im. KEN odbywa się na pierwszym etapie edukacyjnym polskiego systemu oświaty, tj. klasy I – III oraz na drugim etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV – VIII.

Edukacja wczesnoszkolna

Nie prowadzimy klas zerowych ani oddziałów przedszkolnych. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej można zapisać ucznia, który skończył sześć lub siedem lat. Uczniowie klas I-III ramowego planu nauczania realizują edukację wczesnoszkolną w formie kształcenia zintegrowanego, natomiast uczniowie uzupełniającego planu nauczania uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej bardzo pomocni i ważni są rodzice, niejednokrotnie wcielający się w rolę nauczyciela i korepetytora.

Programy nauczania

Uczniowie klas IV – VIII realizują w ramowym planie nauczania takie przedmioty jak: język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie,  przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia/etyka.

W uzupełniającym planie nauczania według nowej podstawy programowej uczą się języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Kształtowanie postaw

Jednym z najważniejszych zadań Szkoły Podstawowej im. KEN jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa polskich uczniów przebywających za granicą. Jednak równie istotne jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, jak i odmiennych kultur.

Konsultacje on-line

Kontakt z uczniem poprzez platformę e-learningową umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.