Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO SZKÓŁ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online).

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 została rozpoczęta. Zapraszamy!

Uczniowie mogą wybrać jeden z dwóch planów nauczania:

 • Uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują program kształcenia uzupełniającego (przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce).
 • Uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w pełnym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na odległość tj. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).
ORPEG jest jednostką podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2023/2024 w kształceniu na odległość uczestniczyło łącznie 1750 uczniów w 98 krajach na całym świecie.

KORZYŚCI:

 • Najważniejszą korzyścią jest nabycie i rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka polskiego.
 • Umiejętne, nieskrępowane posługiwanie się językiem polskim pozwalające na utrzymanie oraz kultywowanie więzi rodzinnych z krewnymi w Polsce.
 • Płynny sposób powrotu do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów.
 • Uzyskanie polskiego świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnej uprawniającej ucznia do uzyskania różnych zniżek na terenie Polski.

ZALETY:

 • Nauka odbywa się z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Kształcenie jest bezpłatne.
 • Zajęcia prowadzone są w trzech strefach czasowych.
 • Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele z pasją.
 • Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych.
 • Uczniowie realizujący pełny plan nauczania mają możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.
 • Istotne miejsce w programach obu szkół zajmują obchody świąt i rocznic bliskich sercu każdego Polaka, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość i kulturę.
 • Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach, np. Konkurs Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą, itp.
 • Nawiązane przyjaźnie, trwające latami!

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI – REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z oferowanymi przez szkoły w systemie kształcenia na odległość programami nauczania – pełnym i uzupełniającym.

Pełny program nauczania

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący) i z uzasadnionych powodów nie realizuje obowiązku szkolnego w szkole lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji pełnego programu nauczania. Podejmuje wtedy trud nauki wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując pełny program nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się ze zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

KROK DRUGI

Wybierz pełny program nauczania dla swojego dziecka.

KROK TRZECI

Ramowy program nauczania

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną dla ramowego programu nauczania:

 1. Podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz).
 4. Kopię aktu urodzenia.
 5. Oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie (spełnienie obowiązku szkolnego / obowiązku nauki w Polsce) z roku 2023/24.
 6. Ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rezygnacja z WDŻ (dokument do pobrania podczas wypełniania ankiety) itp.
 7. Wypełnij ankietę rekrutacyjną.

Uzupełniający program nauczania

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną dla uzupełniającego programu nauczania:

 1. Podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz).
 4. Kopię aktu urodzenia.
 5. Kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2023/24 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym.
 6. Oświadczenie rodziców ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2023/24 w szkole lokalnej w kraju pobytu (pobierz).
 7. Wypełnij ankietę rekrutacyjną.

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie ich na adres: sekretariat.kno@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2024”.

W ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji rekrutacyjnej otrzymają Państwo informację zwrotną.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej wraz z oryginałem świadectwa szkolnego lub świadectw szkolnych z dopiskiem „Rekrutacja KNO 2024” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Rekrutacja KNO 2024

ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

UWAGA!

 • W przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa.
 • W przypadku zapisu do klas II-IV liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klas wcześniejszych liceum ogólnokształcącego.
 • W przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończenie I semestru.

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
Adres email: sekretariat.kno@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2024” w temacie wiadomości).
Telefon: +48 22 390 37 19 w 119, +48 22 390 37 09.

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne. Szkoły podlegają pod Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które w roku 2024 kończą: siedem lat (rocznik 2017) lub sześć lat (rocznik 2018) pod warunkiem, że dziecko w roku 2023/2024 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.