Rekrutacja 2022/2023

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do Szkół im. KEN w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

 

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy kształcenie dla ponad 1700 uczniów na całym świecie! Dołącz do nas!

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem narzędzi technologii informacyjnych. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:
– opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
– przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
– uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
– uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z oferowanymi przez szkoły w systemie kształcenia na odległość planami nauczania – ramowym i uzupełniającym.

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka.

KROK TRZECI

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną:
1. podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców;
2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz);
3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz);
4. kopię aktu urodzenia.

PLAN RAMOWY – OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie (spełnienie obowiązku szkolnego / obowiązku nauki w Polsce) z roku 2021/22;
6. ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rezygnacja z WDŻ (dokument do pobrania podczas wypełniania ankiety) itp.
7. wypełnij ankietę rekrutacyjną

PLAN UZUPEŁNIAJĄCY – OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

5. kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2021/22 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym;
6. oświadczenie rodziców ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2022/23 w szkole lokalnej w kraju pobytu (pobierz);
7. wypełnij ankietę rekrutacyjną

 

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie jej na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2022”.
W ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji rekrutacyjnej otrzymają Państwo informację zwrotną.
Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo  prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej wraz z oryginałem świadectwa szkolnego lub świadectw szkolnych z dopiskiem „KNO 2022” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Rekrutacja KNO
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

UWAGA!

  • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa;
  • w przypadku zapisu do klas II-IV liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klas wcześniejszych liceum ogólnokształcącego;
  • w przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończanie I semestru.

 

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie! Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!
Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2022” w temacie wiadomości). Telefon: +48 22 390 37 14, +48 22 390 37 33.

WAŻNE INFORMACJE

  • Kształcenie w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne. Szkoły podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
  • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2015.