Rekrutacja 2021/2022

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

 

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (trzy- oraz czteroletnie).

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej „Otwarta Szkoła”. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:
– opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
– przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
– uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
– uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z oferowanymi przez szkoły w systemie kształcenia na odległość planami nauczania – ramowym i uzupełniającym: www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2021-22 

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka.

KROK TRZECI

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną:

– kopia aktu urodzenia

– oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie / przez dyrektora szkoły wydającego dokument (spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki) z roku 2020/21

– podanie do dyrektora ORPEG (podanie)

– ankieta rekrutacyjna do wypełnienia elektronicznie (przejdź do ankiety)

UWAGA! Prosimy o pobranie i zapisanie ankiety po jej wypełnieniu!

– załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (oświadczenie) i wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyrażenie zgody)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia (wizerunek)

 

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie jej na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2021”.

W ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji rekrutacyjnej otrzymają Państwo informację zwrotną.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo  prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej wraz z oryginałem świadectwa szkolnego lub świadectw szkolnych z dopiskiem „KNO 2021” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Rekrutacja KNO
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

 

UWAGA!

 • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa,
 • w przypadku posiadania świadectwa ze szkoły za granicą – wymagany jest dokument potwierdzający sumę lat nauki wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu
 • w przypadku zapisu do klasy III liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klasy I oraz II liceum ogólnokształcącego
 • w przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończanie I semestru

 

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2021” w temacie wiadomości)

 • 22 390 37 07 – Marta Wolszczak – KNO
 • 22 390 37 33 – Małgorzata Muszyńska – KNO

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne. Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2014.

KROK PIERWSZY

Zapoznaj się z oferowanymi przez szkoły w systemie kształcenia na odległość planami nauczania – ramowym i uzupełniającym: https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2021-22

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka.

KROK TRZECI

Przygotuj dokumentację rekrutacyjną:

 

Uzupełniający plan nauczania:

– kopia aktu urodzenia

– kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2020/21 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym

– zaświadczenie potwierdzające spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2021/22 ze szkoły lokalnej w kraju pobytu

– podanie do dyrektora ORPEG (podanie)

– ankieta rekrutacyjna do wypełnienia elektronicznie (przejdź do ankiety)

UWAGA! Prosimy o pobranie i zapisanie ankiety po jej wypełnieniu!

– załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (oświadczenie) i wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyrażenie zgody)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia (wizerunek)

 

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie jej na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2021”.

W ciągu 14 dni roboczych od złożenia dokumentacji rekrutacyjnej otrzymają Państwo informację zwrotną.

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo  prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej z dopiskiem „KNO 2021” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

 

UWAGA!

 • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa,
 • w przypadku posiadania świadectwa ze szkoły za granicą – wymagany jest dokument potwierdzający sumę lat nauki wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu
 • może to być świadectwo szkolne/raport końcowy za ukończony rok szkolny, a także  zaświadczenie o statusie ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację zawierające informacje o dotychczasowym przebiegu nauki

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2021” w temacie wiadomości)

 • 22 390 37 07 – Marta Wolszczak – KNO
 • 22 390 37 33 – Małgorzata Muszyńska – KNO

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne. Szkoły im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie podlegają pod Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2014.