Rekrutacja 2020/2021

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

 

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiające im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (trzy- oraz czteroletnie).

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

– uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

– ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie uczęszczają do szkół lokalnych i obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej „Otwarta Szkoła”. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

 

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:

– opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
– przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
– uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
– uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA?

KROK PIERWSZY

Przygotuj skany dokumentów, które stanowić będą załączniki do dokumentacji rekrutacyjnej:

– kopię aktu urodzenia

– oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub potwierdzona notarialnie kopia w przypadku zapisu na ramowy plan nauczania

UWAGA!

 • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa,
 • w przypadku posiadania świadectwa ze szkoły za granicą – wymagany jest dokument potwierdzający sumę lat nauki wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu
 • w przypadku zapisu do klasy III liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klasy I oraz II liceum ogólnokształcącego
 • w przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończanie I semestru

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka:

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący, sportowiec) i z uzasadnionych powodów nie może uczęszczać do szkoły lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego (ramowego planu nauczania). Podejmuje wtedy trud nauki wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w systemie kształcenia na odległość w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się z zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

UZUPEŁNIAJĄCY PLAN NAUCZANIA

Uczniom spełniającym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole za granicą, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oferuje realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego (uzupełniający plan nauczania). Nauczane przedmioty na wszystkich etapach edukacyjnych to: język polski i wiedza o Polsce.

KROK TRZECI

Wypełnij ankietę rekrutacyjną (poniżej), zaznaczając odpowiednie pola (UWAGA! by ankieta została poprawnie wypełniona i przesłana, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola) oraz załączając niezbędne dokumenty.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

 • podanie do dyrektora ORPEG (do pobrania)
 • ankieta rekrutacyjna do wypełnienia elektronicznie (przejdź do ankiety)
 • załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia (do pobrania)
 • załącznik dotyczący podręczników i materiałów szkoleniowych (do pobrania) TYLKO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • kopia aktu urodzenia
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub potwierdzona notarialnie kopia w przypadku zapisu na ramowy plan nauczania
 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku zapisu na uzupełniający plan nauczania

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie jej na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2020”. UWAGA! Prosimy o pobranie i zapisanie ankiety!

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia dokumentacji i prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej z dopiskiem „KNO” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2020” w temacie wiadomości)

 • tel. 22 390 37 07 – Marta Wolszczak – KNO
 • tel. 22 390 37 33 – Małgorzata Muszyńska – KNO
 • tel. 22 390 37 14 – Wojciech Balcerzak – KNO

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2013

JAK TO DZIAŁA?