Rekrutacja 2020/2021

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

 

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiające im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (trzy- oraz czteroletnie).

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

– uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

– ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej „Otwarta Szkoła”. Uczniowie logują się na konsultacje i aktywnie uczestniczą w zajęciach na żywo z nauczycielami i kolegami z klasy.

 

Nauka w systemie kształcenia na odległość opiera się przede wszystkim na samokształceniu ucznia, który zobowiązany jest:

– opracować samodzielnie pisemne prace kontrolne;
– przesyłać przygotowane prace kontrolne do sprawdzenia w ustalonych terminach;
– uzyskać z poszczególnych przedmiotów wybranego planu nauczania średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
– uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacji on-line każdego przedmiotu danego planu nauczania, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy niezbędnej do opracowania prac kontrolnych.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań pozwala Radzie Pedagogicznej klasyfikować ucznia do klasy programowo wyższej i wystawić mu świadectwo szkolne potwierdzające naukę w polskim systemie oświaty.

Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

JAK PRZEBIEGA REKRUTACJA?

KROK PIERWSZY

Przygotuj skany dokumentów, które stanowić będą załączniki do dokumentacji rekrutacyjnej:

– kopię aktu urodzenia

– oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub potwierdzona notarialnie kopia w przypadku zapisu na ramowy plan nauczania

UWAGA!

 • w przypadku zapisu dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie wymagamy świadectwa,
 • w przypadku posiadania świadectwa ze szkoły za granicą – wymagany jest dokument potwierdzający sumę lat nauki wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez notariusza lub uprawnionego pracownika ambasady/konsulatu
 • w przypadku zapisu do klasy III liceum ogólnokształcącego – konieczne są oryginały świadectw z klasy I oraz II liceum ogólnokształcącego
 • w przypadku zapisu do szkoły w ORPEG od II semestru – wymagana jest informacja z poprzedniej szkoły o ocenach otrzymanych na zakończanie I semestru

KROK DRUGI

Wybierz odpowiedni plan nauczania dla swojego dziecka:

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący, sportowiec) i z uzasadnionych powodów nie może realizować obowiązku szkolnego w szkole lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego (ramowego planu nauczania). Podejmuje wtedy trud nauki wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w systemie kształcenia na odległość w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się z zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

UZUPEŁNIAJĄCY PLAN NAUCZANIA

Uczniom spełniającym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole za granicą, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oferuje realizację programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego (uzupełniający plan nauczania). Nauczane przedmioty na wszystkich etapach edukacyjnych to: język polski i wiedza o Polsce.

KROK TRZECI

Wypełnij ankietę rekrutacyjną (poniżej), zaznaczając odpowiednie pola (UWAGA! by ankieta została poprawnie wypełniona i przesłana, należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola) oraz załączając niezbędne dokumenty.

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

 • podanie do dyrektora ORPEG (do pobrania)
 • ankieta rekrutacyjna do wypełnienia elektronicznie (przejdź do ankiety)
 • załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia (do pobrania)
 • załącznik dotyczący podręczników i materiałów szkoleniowych (do pobrania) TYLKO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • kopia aktu urodzenia
 • oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub potwierdzona notarialnie kopia w przypadku zapisu na ramowy plan nauczania
 • kopia ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku zapisu na uzupełniający plan nauczania

Po wypełnieniu ankiety i załączeniu odpowiednich dokumentów prosimy o przesłanie jej na adres: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl, wpisując w temacie wiadomości “Rekrutacja 2020”. UWAGA! Prosimy o pobranie i zapisanie ankiety!

Po zweryfikowaniu zgłoszenia przez pracownika Wydziału KNO, otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia dokumentacji i prośbę o przesłanie wydrukowanej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej z dopiskiem „KNO” na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

KROK CZWARTY

Bądź z nami w kontakcie!

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Adres email: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl (z dopiskiem “Rekrutacja 2020” w temacie wiadomości)

 • tel. 22 390 37 07 – Marta Wolszczak – KNO
 • tel. 22 390 37 33 – Małgorzata Muszyńska – KNO
 • tel. 22 390 37 14 – Wojciech Balcerzak – KNO

WAŻNE INFORMACJE

 • Kształcenie w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest bezpłatne.
 • ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 • Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów z rocznika 2013

JAK TO DZIAŁA?