Podstawowe informacje

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

Kształcenie na odległość wymaga wytrwałości w zgłębianiu wiedzy oraz zdobywaniu umiejętności coraz lepszego posługiwania się językiem ojczystym. Uczniowie pracują samodzielnie, a w ciągu roku szkolnego zobligowani są do przesyłania określonej liczby prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów.

Prace kontrolne

Pisemne prace kontrolne są sprawdzane i oceniane przez nauczycieli zatrudnionych w ORPEG z wykorzystaniem platformy e-learningowej i w taki sam sposób odsyłane na indywidualne konto ucznia.

 

Obowiązek szkolny

Wyjeżdżając za granicę, uczniowie zobligowani są do realizacji obowiązku szkolnego i/lub nauki zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Lokalna szkoła wesprze w integracji ze środowiskiem miejscowym, a także w przyswojeniu języka danego kraju.

Uzupełniający plan nauczania

Uczniom spełniającym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole za granicą, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oferuje uzupełniający plan nauczania. Nauczane przedmioty to: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce, której program nauczania obejmuje elementy wiedzy z historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Ramowy plan nauczania

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący) i z uzasadnionych powodów nie realizuje obowiązku szkolnego w szkole lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji ramowego planu nauczania. Podejmuje wtedy trud nauki wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się ze zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

Konsultacje on-line

W trakcie trwania roku szkolnego uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w minimum 50% w konsultacjach on-line zapewniających bezpośredni kontakt z nauczycielami z Polski. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem nowoczesnej platformy e-learningowej i stanowią istotną pomoc w opracowywaniu poszczególnych prac kontrolnych i przyswajaniu wiedzy.

Warunki otrzymania promocji

Uczniowie, korzystający z tej formy kształcenia, są zobowiązani:

  • opracowywać w ustalonych terminach 5 pisemnych prac kontrolnych z każdego przedmiotu objętego wybranym planem nauczania;
  • uzyskać ze wszystkich zajęć obowiązkowych średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca;
  • uczestniczyć przynajmniej w 50% konsultacjach on-line, podczas których nauczyciele wspomagają uczniów w przyswojeniu wiedzy z danego przedmiotu nauczania.

Wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań (wykonanie i przesłanie prac kontrolnych, uzyskanie ze wszystkich zajęć obowiązkowych średnią ocen nie niższą niż ocena co najmniej dopuszczająca oraz uczestnictwo w przynajmniej 50% konsultacjach on-line) pozwala Radzie Pedagogicznej ORPEG klasyfikować ucznia do kolejnej klasy i wystawić mu świadectwo ukończenia danej klasy.

Prawa i obowiązki ucznia szkół im. Komisji Edukacji Narodowej

Pobierz PDF

 Film o kształceniu na odległość