Legitymacje

LEGITYMACJE SZKOLNE

Uczniom kształcenia na odległość wystawiane są legitymacje szkolne. Z wnioskiem o wystawienie legitymacji występuje do ORPEG rodzic lub prawny opiekun ucznia. Wypełniony wniosek wraz z aktualnym zdjęciem (format zdjęcia 30 mm x 42 mm) proszę przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną pod wnioskiem Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji
Duplikat legitymacji szkolnej może być wydany z następujących powodów:
  • zgubienie legitymacji,
  • kradzież legitymacji,
  • zniszczenie legitymacji.

Powód ten należy dopisać na wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną pod wnioskiem Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu

Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w kwocie 9 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa

Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie

42 1010 1010 0070 3822 3100 0000

Waluta rachunku: PL

Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na wniosku)
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

W sytuacjach gdy:

  • dokument zawiera błędy (pomyłki w imieniu i nazwisku, adresie i innych danych),
  • w legitymacji szkolnej skończyło się miejsce na pieczęć potwierdzającą jej ważność,

mamy do czynienia z WYMIANĄ dokumentu. W takim wypadku nie pobiera się żadnej opłaty. Aby dokonać wymiany dokumentu NIEZBĘDNY jest nowy wniosek o wydanie legitymacji.

Osoba, której dotyczy wymiana dokumentu, wnioskując o jego wymianę oddaje stary dokument.