Podstawowe informacje

KIEROWANIE NAUCZYCIELI DO PRACY WŚRÓD POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. zajmuje się wspomaganiem nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących poprzez kierowanie nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą.

Informacje dla nauczycieli zainteresowanych podjęciem pracy za granicą

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu, którego będą uczyć za granicą,
  • znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego, w przypadku, gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  • stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami

Zasady rekrutacji nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą
Profil kandydata skierowanego do pracy dydaktycznej za granicą
Załącznik nr 1A Zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 1B Oświadczenie o znajomości języka obcego
Załącznik nr 1C Oświadczenie kandydata
Załącznik nr 1F Oświadczenie kandydata
Załącznik nr 1H Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla
kandydata ubiegającego się o skierowanie do pracy za granicą
Załącznik nr 2H Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
Załącznik nr 1J Oświadczenie z danymi z dokumentu tożsamości i paszportu
Załącznik nr 1K Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do otrzymania poparcia wizowego i wizy do kraju
pracodawcy/instytucji zapraszającej.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą. (DZ. U. Z 2018 R., z późn. zmianami)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 1042).

Kontakt

Mariusz Wychódzki
tel. +48 22 853 87 06
e-mail: mariusz.wychodzki@orpeg.pl
Argentyna , Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Rosja, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Białoruś, Brazylia