Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświat.

Tytuł projektu

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświat.

(Etap I) – O projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty w zakresie języka polskiego oraz wiedzy na temat polskiej kultury i społeczeństwa. Materiały ułatwią codzienną pracę nauczycieli, dając im dostęp do zasobów edukacyjnych przygotowanych przez beneficjentów konkursowych.

Efekty projektu

W wyniku działań realizowanych w ramach projektu:

 • Opracowana zostanie koncepcja umożliwiająca stworzenie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów, przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. Koncepcja ukierunkowana zostanie na uczniów szkoły podstawowej na poziomie A1-B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) znajomości języka polskiego;
 • Powstanie dokument określający standardy jakości e-materiałów dydaktycznych (w tym wymagania i kryteria oceny odnoszące się do zakresów: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, edytorsko-graficznych i technicznych);
 • Zostanie stworzony system zarządzania jakością, w tym procedury współpracy z beneficjentami konkursu, nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych;
 • Zostanie odebranych i udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) 50 e-materiałów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 50 w zakresie języka polskiego oraz 50 w zakresie  historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • beneficjentów konkursowych, który umożliwi opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych wytworzonych w ramach projektu w latach 2024 -2026;
 • nauczycieli i uczniów, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych w zakresie języka polskiego oraz historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej.

W etapie II realizowane będą następujące działania:

 1. Opracowanie koncepcji i założeń umożliwiających stworzenie przez beneficjentów konkursowych e-materiałów dydaktycznych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (konkurs ogłaszany w 2024 r.):
 • E-materiały na etapie szkoły podstawowej uwzględniające specyfikę nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  oraz w klasach w klasach IV-VIII języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. E-materiały będą skierowane do dzieci ze znajomością języka polskiego na poziomie A1-B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 • E-materiały zawierać będą różnorodne formy aktywności i przekazu, w tym ćwicz interaktywne i materiały multimedialne; umiejętne i celowe wykorzystanie technologii informatycznych istotnych w edukacji szkolnej, rozrywce i porozumiewaniu się.
 • E-materiały dopasowane będą do potrzeb dzieci wywodzących się z różnych kultur, posługujących się różnymi językami.

 

 1. Opracowanie standardów oceny jakości e-materiałów pod względem merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, technicznym i graficzno-edytorskim oraz założeń w zakresie przystosowania e-materiałów dydaktycznych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 2. Stworzenie systemu zarządzania jakością, w tym procedur nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych
  e-materiałów dydaktycznych.
 3. Konsultacje z nauczycielami, ocena i odbiór prototypów e-materiałów.
 4. Ocena, odbiór i udostępnienie na  Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 150 e-materiałów dydaktycznych. Przeprowadzenie działań upowszechniających wiedzę o stworzonych
  e-materiałach.

Czas trwania projektu: 

Od maja 2023 do stycznia 2027 r.

ETAP ZADANIA CZAS REALIZACJI
I Przygotowanie koncepcji e-materiałów (tj. założeń merytorycznodydaktycznych) oraz doprecyzowanie standardów merytoryczno-dydaktycznych e-materiałów wspierających włączenie uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. 1.07.2023 – 31.12.2023
II Doradztwo, konsultacje merytoryczne oraz nadzór technologiczny nad tworzonymi w ramach projektów konkurencyjnych e-materiałami – współpraca z beneficjentami projektów konkurencyjnych. 01.01.2024 – 31.12.2026
Przeprowadzenie konsultacji prototypów e-materiałów na platformie kursowej ORPEG. 01.08.2024 – 31.12.2024
Odbiór merytoryczny i technologiczny prototypów e-materiałów przygotowanych w projektach konkurencyjnych dla poszczególnych obszarów nauczania.
III Odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ostatecznej wersji e-materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektów konkurencyjnych. 01.01.2025 – 31.01.2027
Przeprowadzenie działań upowszechniających wiedzę o stworzonych
e-materiałach.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0001/23

Wartość projektu: 1 999 982,24 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 650 385,34 zł

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Kontakt

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

Małgorzata Kamińska

Kierownik merytoryczny projektu

malgorzata.kaminska@orpeg.pl, tel. 22 390 37 17

 

Joanna Wójtowicz – Główny ekspert merytoryczny

joanna.wojtowicz@orpeg.pl

 

Eksperci

Barbara Talik – ekspert ds. edukacji wczesnoszkolnej

barbara.talik@orpeg.pl

 

Ewa Beczek – ekspert ds. języka polskiego

ewa.beczek@orpeg.pl

 

Anna Litner-Zarucka – ekspert ds. języka polskiego

anna.litner-zarucka@orpeg.pl

 

Magdalena Sulich – ekspert ds. historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie

magdalena.sulich@orpeg.pl

(Etap II) – O projekcie

 

Tytuł projektu:

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty w zakresie języka polskiego oraz wiedzy na temat polskiej kultury i społeczeństwa. Materiały ułatwią codzienną pracę nauczycieli, dając im dostęp do zasobów edukacyjnych przygotowanych przez beneficjentów konkursowych.

Efekty projektu:

W wyniku działań realizowanych w ramach projektu:

Opracowana zostanie koncepcja umożliwiająca stworzenie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów, przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. Koncepcja ukierunkowana zostanie na uczniów szkoły podstawowej na poziomie A1-B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) znajomości języka polskiego;

Powstanie dokument określający standardy jakości e-materiałów dydaktycznych (w tym wymagania i kryteria oceny odnoszące się do zakresów: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, edytorsko-graficznych i technicznych);

Zostanie stworzony system zarządzania jakością, w tym procedury współpracy z beneficjentami konkursu, nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych;

Zostanie odebranych i udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) 50 e-materiałów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 50 w zakresie języka polskiego oraz 50 w zakresie  historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

beneficjentów konkursowych, który umożliwi opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych wytworzonych w ramach projektu w latach 2024 -2026;

nauczycieli i uczniów, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych w zakresie języka polskiego oraz historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej.

W etapie II realizowane będą następujące działania:

 1. Doradztwo, konsultacje merytoryczne oraz nadzór technologiczny nad tworzonymi w ramach projektów konkurencyjnych e-materiałami – współpraca z beneficjentami projektów konkurencyjnych.
 2. Przeprowadzenie konsultacji prototypów e-materiałów na platformie kursowej ORPEG.
 3. Odbiór merytoryczny i technologiczny prototypów e-materiałów przygotowanych w projektach konkurencyjnych dla poszczególnych obszarów nauczania.

Czas trwania projektu: 

Od maja 2023 do stycznia 2027 r.

ETAP ZADANIA CZAS REALIZACJI
I Przygotowanie koncepcji e-materiałów (tj. założeń merytorycznodydaktycznych) oraz doprecyzowanie standardów merytoryczno-dydaktycznych e-materiałów wspierających włączenie uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. 1.07.2023 – 31.12.2023
II Doradztwo, konsultacje merytoryczne oraz nadzór technologiczny nad tworzonymi w ramach projektów konkurencyjnych e-materiałami – współpraca z beneficjentami projektów konkurencyjnych. 01.01.2024 – 31.12.2026
Przeprowadzenie konsultacji prototypów e-materiałów na platformie kursowej ORPEG. 01.08.2024 – 31.12.2024
Odbiór merytoryczny i technologiczny prototypów e-materiałów przygotowanych w projektach konkurencyjnych dla poszczególnych obszarów nauczania.
III Odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ostatecznej wersji e-materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektów konkurencyjnych. 01.01.2025 – 31.01.2027
Przeprowadzenie działań upowszechniających wiedzę o stworzonych
e-materiałach.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0001/23

Wartość projektu: 1 999 982,24 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 650 385,34 zł

(Etap III) – O projekcie

Tytuł projektu:

Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty w zakresie języka polskiego oraz wiedzy na temat polskiej kultury i społeczeństwa. Materiały ułatwią codzienną pracę nauczycieli, dając im dostęp do zasobów edukacyjnych przygotowanych przez beneficjentów konkursowych.

Efekty projektu:

W wyniku działań realizowanych w ramach projektu:

Opracowana zostanie koncepcja umożliwiająca stworzenie e-materiałów wspierających włączenie się uczniów, przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. Koncepcja ukierunkowana zostanie na uczniów szkoły podstawowej na poziomie A1-B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) znajomości języka polskiego;

Powstanie dokument określający standardy jakości e-materiałów dydaktycznych (w tym wymagania i kryteria oceny odnoszące się do zakresów: merytoryczno-dydaktycznych, funkcjonalnych, dostępności, edytorsko-graficznych i technicznych);

Zostanie stworzony system zarządzania jakością, w tym procedury współpracy z beneficjentami konkursu, nadzoru merytorycznego i odbioru opracowanych w projektach konkursowych prototypów, a następnie wersji ostatecznych e-materiałów dydaktycznych;

Zostanie odebranych i udostępnionych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) 50 e-materiałów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, 50 w zakresie języka polskiego oraz 50 w zakresie  historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

beneficjentów konkursowych, który umożliwi opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych wytworzonych w ramach projektu w latach 2024 -2026;

nauczycieli i uczniów, którzy otrzymają dostęp do wysokiej jakości bezpłatnych e-materiałów dydaktycznych w zakresie języka polskiego oraz historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej.

W etapie III realizowane będą następujące działania:

 1. Odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ostatecznej wersji e-materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektów konkurencyjnych.
 2. Przeprowadzenie działań upowszechniających wiedzę o stworzonych e-materiałach.

 Czas trwania projektu: 

Od maja 2023 do stycznia 2027 r.

ETAP ZADANIA CZAS REALIZACJI
I Przygotowanie koncepcji e-materiałów (tj. założeń merytorycznodydaktycznych) oraz doprecyzowanie standardów merytoryczno-dydaktycznych e-materiałów wspierających włączenie uczniów przybywających do Polski do polskiego systemu oświaty. 1.07.2023 – 31.12.2023
II Doradztwo, konsultacje merytoryczne oraz nadzór technologiczny nad tworzonymi w ramach projektów konkurencyjnych e-materiałami – współpraca z beneficjentami projektów konkurencyjnych. 01.01.2024 – 31.12.2026
Przeprowadzenie konsultacji prototypów e-materiałów na platformie kursowej ORPEG. 01.08.2024 – 31.12.2024
Odbiór merytoryczny i technologiczny prototypów e-materiałów przygotowanych w projektach konkurencyjnych dla poszczególnych obszarów nauczania.
III Odbiór i udostępnienie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ostatecznej wersji e-materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach projektów konkurencyjnych. 01.01.2025 – 31.01.2027
Przeprowadzenie działań upowszechniających wiedzę o stworzonych
e-materiałach.

Numer projektu: FERS.01.04-IP.05-0001/23

Wartość projektu: 1 999 982,24 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 650 385,34 zł