Data aktualizacji: 2023-11-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
- w języku lokalnym *Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla
Miejscowość *Rejon wileński, wieś Pakiena,
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Wilniales 86

 

 

Kod pocztowy*

LT-13145

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052535237Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pakenesmok@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Janina Nowickaja

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Janina Nowickaja Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd Rejonu Wileńskiego

Rok powstania szkoły.*
1919
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, początkowej i podstawowej, dążyć do postępów w nauce każdego ucznia i zapewnić mu podstawy kultury narodowej  i etnicznej. Szkoła nie posiada sali sportowej, brakuje lokali dla logopedy, psychologa, pedagoga socjalnego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność lokalną tworzą uczniowie z pobliskich wsi, które znajdują się na terenie gminy Kowalczuki. To są dzieci z rodzin polskich, tylko pojedyncze z mieszanych. Językiem nauczania jest język polski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*105

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, zakończenie -  17 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

1. Zaświadczenie o zakończeniu nauczania początkowego.

2. Zaświadczenie o ukończeniu 1 części nauczania podstawowego.

3. Świadectwo o ukończeniu szkoły podstawowej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na zasadzie odbioru według kryteriów niezbędnych dla zawodu nauczyciela.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---