Data aktualizacji: 2023-11-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole
- w języku lokalnym *Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija
Miejscowość *Mejszagoła
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Mokyklos 22

 

 

Kod pocztowy*

LT-14242

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37060052283Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@obrembskio.vilniausr.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wioleta Brodowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu wileńskiego

Rok powstania szkoły.*
1938
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole odzwierciedla wszystkie etapy historyczne zachodzące na Wileńszczyźnie. W 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej powołała do istnienia szkółkę przy parafii. Budynek szkoły powstał w roku 1938 tuż przed wojną.

Dzisiaj gimnazjum jest z polskim językiem nauczania. Obecnie w Gimnazjum uczy się 175 uczniów, nad ich rozwojem czuwa 30 nauczycieli, których wpiera administracja i obsługa. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce oraz odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Absolwenci naszego gimnazjum studiują nie tylko na wyższych uczelniach Litwy, lecz i Polski.

Społeczność Gimnazjum jest ogniwem podtrzymującym polskość i dawne tradycje Wileńszczyzny.  Biorąc udział w różnorodnych projektach, konkursach, wystawach plastycznych, olimpiadach organizowanych przez różne organizacje, kultywowana jest polskość.

W Gimnazjum ponad 30 lat działa zespół „Legenda”, który niejednokrotnie występował i występuje poza granicami Litwy. Uczestniczy w corocznym przeglądzie zespołów Szkół Rejonu Wileńskiego. Kółko taneczne „Przyjaźń” prezentuje oryginalny polski folklor ludowy.

Dawną tradycją Gimnazjum jest pogłębianie wiedzy z historii Polski. W Gimnazjum prężnie działa kółko historyczne „Historia Polski”. Celem gimnazjum jest rozwój sił duchowych, intelektualnych i fizycznych człowieka, wychowanie aktywnego, twórczego, odpowiedzialnego obywatela, który nabył ogólne i niezbędne kompetencje przedmiotowe, niezbędne do dalszej edukacji, kariery zawodowej i samodzielnego życia.

Zadania działalności gimnazjum:

·         zapewnienie uczniom wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, początkowej, podstawowej i średniej;

·         wychowanie do szacunku dla języka ojczystego i państwowego języka litewskiego;

·         odkrywanie i rozwijanie sił twórczych uczniów, rozwijanie kompetencji artystycznych i estetycznych, ułatwianie im włączania się w życie kulturalne społeczności, tworzenie warunków do auto ekspresji uczniów;

·         zapewnienie uczniom niezbędnego wsparcia edukacyjnego;

·         zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska uczenia się;

·         współpracuje ze szkołami krajowymi i zagranicznymi. Organizujemy wyjazdy uczniów i nauczycieli do placówek oświatowych na terenie RP;

·         organizować wspólne wydarzenia z rodzicami (opiekunami, opiekunami), stale współpracować. Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności Mejszagoła;

·         aktywizowanie i promowanie współpracy instytucji, zespołów i grup samorządu terytorialnego wpływających na zarządzanie gimnazjum;

·         aktywnie uczestniczyć w projektach działań profilaktycznych, zapewniać zatrudnienie uczniom szkół średnich i organizować kolonie letnie;

·         modernizację sal gimnazjalnych;

·         promocja kształcenia nauczycieli.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*175

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 23 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia o ukończeniu nauczania początkowego, podstawowego oraz świadectwa dojrzałości.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--