Data aktualizacji: 2023-11-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum. im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija
Miejscowość *Turgiele
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. wileńska 27

 

 

Kod pocztowy*

LT-17285

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Litwa, rejon solecznicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 41 383Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): turgbmok@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Tyszkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Placówka oświatowa w Turgielach zawsze była przywiązana do tradycji chrześcijańskiej, kształcąca kreatywnych i lojalnych uczniów. Proces dydaktyczno- wychowawczy na wszystkich szczeblach nauczania odbywa się w języku polskim. Przeszła różne koleje losu, ale zawsze była ośrodkiem kultury i punktem przyciągania.

Wizja. Nowoczesna, przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom; przygotowująca uczniów do nauki na wyższych etapach edukacyjnych i do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz do przystosowywania się w dynamicznym zmieniającym się otoczeniu; wychowująca ucznia otwartego, aktywnego, ciekawego świata, dbającego o tradycje narodowe, obywatela Republiki Litewskiej.

Misja. Stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Gimnazjum posiada własny sztandar, patrona, hymn i logo. Na bazę lokalową gimnazjum składa się budynek szkoły scalony łącznikiem z salą gimnastyczną. Posiada następujące pomieszczenia do dyspozycji uczniów: 17 sal lekcyjnych, w tym pracownie: informatyki, języków, historii, geografii i fizyki, biologii i chemii, technologii, matematyki, bibliotekę i czytelnię, stołówkę, 2 sale do zajęć przedszkolnych, 1 salę do zajęć wczesnoszkolnych, salę sportową, aulę, plac zabaw, muzeum.

Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi stanowią zgrany zespół. W gimnazjum zatrudnionych jest 29 nauczycieli, łącznie z dyrektorem. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do nauczania co najmniej 1-2 przedmiotów. Dominującą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem zawodowym.

Uczniowie. 2 grupy przedszkolne – 35 dzieci; 1 grupa wczesnoszkolna (zerówka) – 7 dzieci; klasy początkowe – 52 uczniów; klasy 5- 8 – 42 uczniów; klasy gimnazjalne (9-12) – 39 uczniów. Ogółem – 175 uczniów.

Wychowanie patriotyczno-obywatelskie jest obecnie bardzo aktualne, dlatego dbamy o krzewienie języka ojczystego i polskich obyczajów, uczczenie ważnych dat i wydarzeń historycznych. W tym celu są stosowane kreatywne metody pracy, działalność poznawczo- badawcza, organizowanie spotkań ku czci patrona gimnazjum jak też  imprez integrujących środowisko, udział w akcjach, konkursach, odbyły się lekcje edukacyjno- poznawcze w innym środowisku, „Targi Brzostowskiego“, konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy“ , uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, „Dzień Przedszkolaka”, msza św. z okazji inauguracji roku szkolnego…

Gimnazjum kultywuje tradycje narodowe i patriotyczne  oraz włącza się w życie kulturalne: Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Akcja „Jak najmniej zapomnianych grobów”, Akcja ,,Szkoła do hymnu”, Parada Polskości w Wilnie, Apel Pamięci w polskiej kwaterze w Ponarach, III Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie, przedstawienie jasełkowe, Mikołajki, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, konkurs „Mistrz Ortografii”, kampania „Pola Nadziei” organizowana przez Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Zielna w Turgielach.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*175

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Zajęcia kończą się 17-25 czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

 

Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dokumenty  poświadczające osiągnięcia edukacyjne, a maturzysta otrzymuje świadectwo  dojrzałości - atestat. Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Według ustaw i zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu oraz władze lokalne. Zatrudnia dyrektor szkoły. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--