Data aktualizacji: 2024-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła EDUPOL w Jette
- w języku lokalnym *Ecole Polonaise EDUPOL Jette
Miejscowość *Bruksela
Kraj *

Belgia

Ulica, nr domu*av. Firmin Lecharlier 80

 

 

Kod pocztowy*

1090

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat RP w Brukseli
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0032471365794Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): edupol.jette@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jadwiga Agacka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jadwiga Agacka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ASBL EDUPOL

Stowarzyszenie założone przez rodziców i dyrekcję szkoły.


Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

Misją Polskiej Szkoły EDUPOL w Jette/Bruksela jest promocja języka polskiego, historii oraz tradycji i kultury polskiej na terenie Belgii, a także wychowanie świadomej swojego dziedzictwa kulturowego Polonii pielęgnującej swoje korzenie, otwartej na integrację ze środowiskiem belgijskim.

Głównym zadaniem naszej szkoły jest nauka języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce.

Nasza szkoła realizuje cele i zadania wyznaczone w Podstawie Programowej opracowanej przez MEiN dla uczniów polskich pobierających naukę w szkołach polskich za granicą.

Oprócz zajęć lekcyjnych Szkoła organizuje:

- zajęcia ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka - logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą pedagogicznym oraz odrabianki,

- imprezy kulturalne i okolicznościowe np. bal karnawałowy, uroczystości iświęta polonijne oraz wspólne wyjścia i wyjazdy mające na celu m.in. integrację rodzin polskich.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w Brukseli, w dzielnicy Jette i okolicznych miejscowościach. Są to przeważnie rodziny mieszane, dwujęzyczne. Kilkoro z nich słabo mówi po polsku. Rodzice lub dziadkowie, chcąc utrzymać kontakt z krajem pochodzenia, chętnie przyprowadzają je na zajęcia do szkoły, gdzie często mają jedyny kontakt z językiem polskim. Całe rodziny włączają się w życie naszej małej społeczności i biorą aktywny udział we wszystkich projektach.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*45

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie zajęć 16 września 2023

Zakończenie roku 29 czerwca 2024


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkolne


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie EDUPOL zatrudnia nauczycieli na kontraktach wolontariackich.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---