Data aktualizacji: 2024-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Wirral
- w języku lokalnym *Wirral Polish School
Miejscowość *BIRKENHEAD
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*111 CONWAY STREET

 

 

Kod pocztowy*

CH414AF

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447484627810Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): katekuzniar@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Kuzniar

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Janusz Kuzniar Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polską Szkołę Wirral prowadzi Zarząd Szkoły w składzie : 

Przewodnicząca - Monika Laskowska-O'Hare

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Kuzniar

Sekretarz - Iwona Dennis

Członek - Urszula Grodzka

Członek - Janusz Kuzniar


Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *

Wirral Polish School została założona w czerwcu 2015, a swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2015 roku. WPS prowadzi swoje zajęcia w budynku Wirral Multicultural Centre, 111 Conway Street, Birkenhead, CH414AF. Szkoła wynajmuje odpłatnie pomieszczenia adoptowane na sale lekcyjne. W każdej klasie pracuje 2 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele są wolontariuszami, poświęcają swój czas i wiedze i zaangażowanie  w  proces uczenia dzieci. WPS prowadzi zajęcia w klasach od 1 do 6. Zajęcia są prowadzone 2 godziny w tygodniu, w piątki , w godz. 17-19. WPS prowadzi naukę języka polskiego, polskiej historii, tradycji i polskiej obrzędowości. 

 Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia rozwoju języka polskiego, kultury i tradycji polskiej.

 

Szkoła jest instytucją zarejestrowaną w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie przy 238-246 King Street, W6 ORF. Informacje dodatkowe można uzyskać w Internecie pod adresem: http://www.polskamacierz.org.

 Zajęcia w Szkole odbywają się w piątki od godziny 17.00 do 19.00. Terminarz zajęć w Szkole ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły. Szkoła kultywuje polskie tradycje narodowe, bierze czynny udział w organizacji obchodów Świąt Narodowych i innych uroczystości z elementami kultury i tradycji polskiej. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.  Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad poprzez systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów. Szkoła wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkolnych w klasach 1-4 i zajęcia dla uczniów przygotowujących się do GCSE. Szkoła może organizować zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, jeśli taka jest wola rodziców. Językiem urzędowym w szkole jest język polski. Szkoła rozwija wiedzę o kulturze, historii i geografii Polski.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Wirral  to półwysep w północno-zachodniej Anglii. Zamieszkuje go ok.800 Polaków. Społeczność polska gromadzi się głównie wokół naszej szkoły - Polskiej Szkoły Wirral. Jesteśmy jedynym miejscem na Wirralu podtrzymującym tradycje i kulturę polską. Organizujemy przy szkole imprezy o charakterze patriotycznym i kulturalnym. Współpracujemy z Wirral Multicultural Centre w Birkenhead, Polską Szkołą Sobotnią w Liverpoolu i Polską Macierzą Szkolną.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1939
              - 2019/2030
              - 2020/2125
              - 2021/2230
              - 2022/2325
              - 2023/24*44

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 22 września 2023 a kończą 28 czerwca 2024 roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa i dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Zarządu Szkoły i Rady Pedagogicznej. Nauczyciel może pełnić wolontariat lub może być opłacany na zasadach samozatrudnienia.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---