Data aktualizacji: 2022-05-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach Rejonu Wileńskiego
- w języku lokalnym *VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO GIMNAZIJA
Miejscowość *Miedniki, rejon wileński
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Medaus 10, w. Miedniki, rejon wileński

 

 

Kod pocztowy*

13192

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37052597224



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): medininkumok@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jelena Połujanska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jelena Połujanska



 Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd Rejonu Wileńskiego

Rok powstania szkoły.*
1907
Krótki opis szkoły *

Wizja

Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach rejonu wileńskiego jest współczesną, demokratyczną placówką, wyposażoną w unowocześnione środki technologiczne, zapewniającą wysoki poziom naucznia, a także jest ośrodkiem kulturalno-etnicznym wspólnoty wiejskiej.

Misja

  • Dawać początkowe, podstawowe i średnie wykształcenie w języku polskim.
  • Kształcić wolną, twórczą, krytycznie myślącą, kierującą się ogólnoludzkimi, obywatelskimi i narodowymi wartościami osobowość.
  • Stworzyć warunki dla uczniów według ich potrzeb, zamiłowań i możliwości, by zdobywali jakościowe, współczesne, na odpowiednim poziomie naukowym i technologicznym wykształcenie.
  • Szykować młodzież, otwartą na różne zmiany i nowości w społeczeństwie, mogącą samodzielnie przyjmować decyzje i aktywnie działać we współczesnym konkurencyjnym świecie, gotową przez całe życie zdobywać wiedzę.

Filozofia

Doskonal się sam i pozwól doskonalić się innym.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Gmina Miedniki liczy około 1100 mieszkańców, z których ponad 80 procent stanową mieszkańcy mniejszości narodowych, większość polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2294
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---