Data aktualizacji: 2023-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Gjøvik
- w języku lokalnym *Polsk Skole på Gjøvik
Miejscowość *Gjøvik
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Vindingstadbakken 15

 

 

Kod pocztowy*

2816

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4798498027Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolagjovik@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Mironow

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Polacy w Innlandet 


Forening Polakker I Innlandet 


Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *

6.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności: 1) zapewnia możliwość integracji Polaków mieszkających za granicą 2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 3) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
6.2. Szkoła realizuje zadania poprzez: 1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia; 2) podejmowanie inicjatyw i działań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  3) prowadzenie zajęć edukacyjnych w soboty, dwa razy w miesiącu.

6.3. Liczba uczniów w oddziałach nie powinna przekraczać 20.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia czynnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Polacy w Innlandet, która akceptuje statut, działalność i cele Stowarzyszenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2235
              - 2022/2340
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Poczatek zajec: 27 sierpnia 2022

Koniec zajec: 10 czerwca 2023

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dypolmy, zaswiadczenia 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---