Data aktualizacji: 2022-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. A. Pieńkiewicza w Ufie
- w języku lokalnym *МБОУ ДО "Польская воскресная школа им. А. Пенькевича" ГО г. Уфа РБ
Miejscowość *Ufa
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Chudajbierdina, 15

 

 

Kod pocztowy*

450077

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Moskiewski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 917 804 02 76Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskavsh@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Ambarcumowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elena Ambarcumowa Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Urząd miasta Ufa Rebubliki Baszkortostan

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła im. A. Pieńkiewicza widzi swoje główne zadanie w zapewnieniu Polakom, mieszkającym w Republice Baszkortostan, oraz wszystkim zainteresowanym językiem i kulturą polską możliwości zaspokojenia swoich potrzeb duchowych. Szkoła pracuje nad zachowaniem i rozwojem języka i tożsamości kulturowej Polaków na południu Uralu. Uczy się tu języka polskiego, historii i kultury Polski, sztuki użytkowej i plastyki, folkloru i muzyki.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Początek obecności Polaków w Baszkirii, to XVI i XVII wiek, kiedy to przybyła tu pierwsza polska szlachta. W 1647 roku było w Ufie 26 dworów (69 osób).

W drugiej połowie XVIII i przez cały XIX wiekmiało miejsce 6 masowych, politycznych zsyłek Polaków na południowy Ural. Pod koniec XVIII wieku zesłano na służbę w armi 382 a na osiedlenie 546 uczestników polskich powstań narodowych. 

Największy przypływ do miejscowej kolonii na południowy Ural, polskich osadników-zesłańców, miał miejsce w XIX wieku. Niektórzy z nich pozostali na wieczne osiedlenie. Po powstaniu listopadowym w 1830-31 roku do korpusu orenburskiego zostało wcielonych 1400 polskich żołnierzy. W latach 1840-1850 przez ten korpus przewinęło ponad 2 tysiące Polaków, rozmieszczonych w Ufie w 10 batalionach.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku do ufimskiej gubernii zesłano ponad 500 osób. Wśród nich znalazło się wiele znanych nazwisk: doktor Bronisław Fostowicz-Zagórski, Walerian Bilczewski, Michał Burhardt, Ksawery Jankowski i wielu innych.

W latach pierwszej wojny światowej do Baszkirii przybywali Polacy, jeńcy wojenni, służący we wrogich armiach.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu z Polaków powróciło do ojczyzny, część jednak pozostała w Baszkirii. Spis powszechny z 1926 roku pokazuje, że w Baszkirii mieszkało 1655 Polaków.

Następna fala masowych przesiedleń do Baszkirii miała miejsce w latach1937-1941 i dotyczyła zachodniej Ukrainy i Białorusii. 

Przymusowi i dobrowolni osadnicy z Polski bardzo szybko adoptowali i dziś także adoptują się do nowych warunków. Większość z nich to inteligentni i mądrzy ludzie z gruntownym wykształceniem.Wśród nich było i jest wielu inżynierów i techników, specjalistów zawodów medycznych, urzędników, nauczycieli.

Jednym z takich ludzi był Albert Pieńkiewicz (1883-1939), którego imię nosi polska szkoła w Ufie. Był on założycielem i pierwszym rektorem Instytutu Pedagogicznego w Sankt-Petersburgu (1918) i Uniwersytetu Uralskiego w Jekaterynburgu (1920). Urodził się w małej wsi Uranda koło Ufy, w rodzinie polskich imigrantów. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22288
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają 1 września i końcyą się 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---