Data aktualizacji: 2022-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Winnickie liceum nr 21
- w języku lokalnym *Вінницький ліцей №21
Miejscowość *Winnica
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*600-lecia, 16

 

 

Kod pocztowy*

21021

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 096 757 42 17Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 0432 438 400

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sch21@galaxy.vn.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: Валентина Надь

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Andrzej Kosmyna

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Nad Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Winnicki urząd miejski

Rok powstania szkoły.*
1965
Krótki opis szkoły *

W roku potocznym Winnicka szkoła ogólnokształcąca nr 21 została reformofana w liceum nr 21.

Cele prowadzane przez administrację oraz zespół pedagogiczny: reformowaniu programów edukacyjnych według reformy "Nowoczesna szkoła ukraińska", akcent na pogłębieniu nauczania języków obcych (w tym też języka polskiego) zgodnie z wymaganiami Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Zadania liceum: rozwój zdolności dzieci w wieku 6-17 lat, kształcenie prawdziwych obywateli europejskich, podwyższenie poziomu wiedzy uczniów w dziedzinach kultury, językoznastwa, historii, prowadzenie zdrowego trybu życia.

Liceum jest zlokalizowane na nowoczesnej dzielnicy Winnicy z miłą nazwą Wiszenka, co sprzyja dobrej komunikacji, dotrzymaniu warunków bezpieczeństa dzieci, szybkość dostania się do ośrodka edukacyjnego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Winnicy obecnie jest bardzo obszerna i aktywna. Temu sprzyja wsparcie Konsulatu Generalnego oraz działalność różnych ośrodków polonijnych. Więc na terenie liceum nr 21 planujemy otworzyć specjalizowany gabinet polonistyczny (dla prowadzenia lekcji szkolnych oraz imprez polonijnych) w celu naucznia języka, kultury oraz historii polskiej.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19579
              - 2019/20593
              - 2020/21634
              - 2021/22624
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01 września 2021 - 07 czerwca 2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu klasy 9 - świadectwa szkolne; po ukończeniu klasy 11 - świadectwa dojrzałości.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani według wyników rozmowy kwalifikacyjnej z administracją liceum. Decyzją podtwierdzającą jest rozkaz dyrektora liceum oraz komisji kwalifikacyjnej, członkami której są zastępca dyrektora i sekrzetarz liceum.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---