Data aktualizacji: 2022-02-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kursy języka polskiego w Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej przy Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym imienia Semena Kuznetsa
- w języku lokalnym *Курси польської мови і культури Центра польско-українських академічних обмінів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Miejscowość *Charków
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*pr. Nauki 9a

 

 

Kod pocztowy*

61166

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Charkowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380931098614Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): international@hneu.edu.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sergii Vasylyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iryna Bryzhata Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej przy Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym imienia Semena Kuznetsa

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Zgodnie z misją Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego  imienia Semena Kuznetsa i Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej, kształcenie językowe  ma na celu tak przygotować i motywować studentów do używania języka polskiego jako obcego, by potrafili radzić sobie skutecznie w życiu osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.

Cele to :

- wdrażanie uczniów do posługiwania się językiem polskim

- rozwijanie sprawności w zakresie mówienia , pisania , czytania

- zaznajomienie uczniów z bogatą i różnorodną literaturą

- przygotowywanie do pracy z tekstem , do odbioru dzieł sztuki filmowej , teatralnej , twórczości radiowej , telewizyjnej i innych form kultury

Zadania:

-        uświadomienie uczniom roli języka

-        rozumienie przez nich podstawowych zjawisk, które zachodzą w języku

-        zapoznanie uczniów z pewnymi prawidłowościami języka

-       właściwe rozumienie wszelkich zależności zachodzących pomiędzy zjawiskami językowymi

-        swobodne oraz poprawne wypowiadanie się na tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami ucznia , oraz z lekturą

-        opieranie się na określonej wiedzy podczas konstruowania wypowiedzi , czyli świadome władanie różnorodnymi środkami języka mówionego i pisanego

-        stosowanie odpowiednich form wypowiedzi

Zajęcia odbywają się w komfortowych salach Uczelni i Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Pierwsi studenci z Polski studiowali w Charkowskim Instytucie Inżynieryjno-Ekonomicznym w 1955 roku. Wydział Kształcenia Obcokrajowców powstał w 1949 roku.

Uczelnia prowadziła wspólne badania, wykłady, wymianę doświadczeń w zakresie organizacji i planowania procesu kształcenia z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu i Wrocławiu. W 1968 r. ustanowiono wzajemną wymianę studentów na praktyki w Polsce. Od 1973 roku Wydział OMOEI w porozumieniu z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu corocznie wymienia grupy studentó.W latach 80. w HIEI staże odbywali nauczyciele polskich uczelni ekonomicznych (Kazimierz Wackowski, Małgorzata Gableta).

W biblioteka  KhNEU. S. Kuznets posiada ponad 50 tytułów książek wydanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz wybór „Zeszytów Naukowych” na lata 2000-2003. Biblioteka posiada również literaturę z zakresu filologii i historii stosunków polsko-ukraińskich, wydawnictwa Uniwersytet. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie uczelnia aktywnie współpracuje z ponad 10 polskimi uczelniami, nauczyciele i studenci mają możliwość uczestniczenia w programach mobilności akademickiej finansowanych przez Unię Europejską, a także instytucje naukowo-dydaktyczne w Polsce prowadzą badania i przygotowują wspólne publikacje. Z dziewięciu wspólnych międzynarodowych programów nauczania trzy realizowane są z polskimi uczelniami (Kraków, Katowice, Sosnowiec).

W celu szerzenia doświadczeń w dziedzinie edukacji ekonomicznej i nauki, w partnerstwie z polskimi uczelniami oraz przy wsparciu władz i Konsulatu Generalnego RP, 12 października otwarto Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej, 2018 na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. S. Kuznetsa w Charkowie. Działalność Centrum Ukraińsko-Polskiej Wymiany Akademickiej koncentruje się na następujących celach: nawiązywanie i rozwijanie owocnych związków akademickich Uczelni z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i kulturalnymi Rzeczypospolitej Polskiej; opracowanie wspólnych standardów przygotowania wspólnych programów; promowanie rozwoju powiązań pomiędzy strukturami biznesowymi Ukrainy i Polski; inicjowanie i wspieranie wspólnych projektów w zakresie rozwoju edukacji i wymian akademickich; promowanie rozwoju i realizacji wzajemnie korzystnych, ukierunkowanych na praktykę projektów w różnych dziedzinach nauki i technologii, rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego; realizacja pogłębionych szkoleń językowych studentów, nauczycieli i innych przedstawicieli środowisk akademickich w celu dalszej realizacji wspólnych projektów z polskimi partnerami.

W szczególności na uczelni rozpoczęły się kursy języka polskiego dla uczestników programów wymiany akademickiej, ale niestety nauczyciel prowadzący zajęcia wyjechał na staż do Polski. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/2030
              - 2020/2130
              - 2021/2230
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09 - 30.07

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Semena Kuznetsa 

Oficjalne zatrudnienieLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa: