Data aktualizacji: 2022-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Żytomierskie miejskie kolegium
- w języku lokalnym *Житомирський міський колегіум
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Iwana Mazepy, 18

 

 

Kod pocztowy*

10002

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380412474523Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@ztkolegium.org.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nadija Stojkowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Neseniuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ministerstwo oświaty i nauki Ukrainy

Rok powstania szkoły.*
1971
Krótki opis szkoły *

Żytomierskie miejskie kolegium jest instytucją o profilu filozoficzno-filologicznym i estetyczno-kulturowym.
Głównym celem uczelni jest kształcenie i rozwój dzieci uzdolnionych i zdolnych w imię wzbogacania potencjału intelektualnego, twórczego i kulturalnego Ukrainy, stwarzając możliwości równego dostępu młodych studentów do kształcenia ogólnego i wstępnego przygotowania zawodowego.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Od 5 lat w kolegium są prowadzone lekcje języka polskiego jako przedmiot obowiązkowy (język obcy). Uczniowie biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach  z języka polskiego, otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/221116

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2021r. i kończą się 27 maja 2022r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

świadectwo szkoły średniej
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zatrudnia dyrektor szkołyLogo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---