Data aktualizacji: 2022-02-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Społeczne Północnokazachstańskie Wojewódzkie Centrum Kultury Polskiej" Kopernik"
- w języku lokalnym *Северо- Казахтанский обласной полский културный центр Коперник
Miejscowość *Pietropawłowsk
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Konstytucji Kazachstanu 27/10

 

 

Kod pocztowy*

150000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział konsularny Ambasady RP w Nur-Sułtanie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77771861485Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): shpilka27@gmail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anatol Kraszewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Świstowska Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Społeczne Północnokazachstańskie Wojewódzkie Centrum Kultury Polskiej " Kopernik"

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Główny cel: nauka języka polskiego oraz  integracja,  pielęgnowanie i  poczucia  tożsamości narodowej Polaków mieszkających na obczyźnie i ich rodzin, ich  tradycji kultury. Promocja kultury i historii polskiej w Kazachstanie. Zajęcia odbywają się w Domu Przyjaźni w Pietropawłowsku 3 razy w tygodniu w 6 grupach oraz na platformie Zoom  2 razy w tygodniu na 3 grupach.  


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Północnokazachstańskie Wojewódzkie Centrum Kultury Polskiej skupia 11 tys. Polaków mieszkających w Kazachstanie. Są to potomkowie


deportowanych przez Rosjan Polaków i Niemców w 1936r. z terenów żytomierskich, Nowogrodu wołyńskiego, Płaskirowa oraz Litwy i


Białorusi. Spotkania polonijne  odbywają się w Domu Przyjaźni w Pietropawłowsku. Prezes i zastępca pełnią cotygodniowe dyżury w celu


wsparcia i pomocy Polakom zamieszkującym na tym terenie. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2150
              - 2021/2275

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 września do 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia kursu języka polskiego 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany przez ORPEG

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---