Data aktualizacji: 2021-07-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła im Mikołaja Kopernika w St Albans
- w języku lokalnym *Polish School St Albans
Miejscowość *Melbourne
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*Winifred Street, St Albans

 

 

Kod pocztowy*

3021

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 61400440014Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rsawko@ymail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Roman Sawko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Roman Sawko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii

Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Jedyna polska szkoła w Melbourne, która bez żadnych zmian nazwy czy lokalizacji przetrwała do dziś od lat 50-tych to szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans.

Krótka historia

W roku 1954, delegacja miejscowych rodaków wraz z ks. Józefem Krasockim, poprosiła siostry zmartwychwstanki, aby poprowadziły u nas lekcje przedmiotów ojczystych. Klasy udostępnił australijski proboszcz ś.p. Fr. Conrad Reis (były dyrektor Katolickiego Biura Imigracji) w nowopowstałej parafialnej szkole Sacred Heart. Po paru latach pomagali siostrom nauczyciele świeccy, którzy niebawem przejęli kierownictwo szkoły.

Od tego czasu świat się zmienił, uczniowie dorośli, a ich dzieci zaczęły zasilać nasze szeregi. Cieszymy się, że współpraca z rodzicami trwa do dzisiaj. A gdy w roku 1984 księżom chrystusowcom powierzono duszpasterstwo St Albans-Ardeer, wznowiono - jak za dawnych lat - lekcje religii..

W roku 2019 obchodziliśmy nasze 65-lecie. Międzyczasie duże zmiany nastąpiły w Ministerstwie Oświaty. Pięćdziesiąt lat temu panował przesąd że nauka języków jest dla dzieci zbyt wymagająca, a w domach imigrantów powinno mowić się po angielsku. Z biegiem czasu zauważono że uczniowie szkół sobotnich świetnie sobie radzą z językiem angielskim a nawet wyprzedzają anglojęzycznych rówieśników. Od dwudziestu lat więc, władze stanu Wiktoria zachęcają do nauki języków obcych. Wiele języków dopuszczono do wiktoriańskiej matury i zaczęto wspierać szkoły sobotnie finansowo, (raczej symbolicznymi) funduszami.

Kiedy w latach 90-tych, w ramach "Curriculum and Standards Framework" wprowadzono naukę języków obcych do wszystkich państwowych szkół w Wiktorii, okazało się że pod wieloma względami, polska szkoła w St Albans wyprzedziła wymogi stanowe. Jeden przykład, to nasz (tradycyjny już) podział uczniów na grupy według umiejętności. Mamy poziomy początkujące, średnie i zaawansowane, zamiast grup wiekowych, czy numerowanych klas. Kolejny przykład to wskazówki aby uwzględnić ściśłe powiązanie między językiem a kulturą. Tak więc nasze zajęcia z historii czy geografii, oczywiście po polsku, a także jasełka, udział w konkursach "Wiedza o Polsce" i występy podczas akademii trzeciomajowych i na Federation Square stanowią cenny wzór dla szkół australijskich.

W ostatnich latach, na prośbę rodziców, rozszerzyliśmy nasze zajęcia do poziomu gimnazjalnego. Nasze wypróbowane podejście daje uczniom bardziej solidny fundament, przygotowujący ich do wymagań VCE. Zachęcamy także najmłodszych dzieci, od lat cztery i pół, do zapisywania się do naszej szkoły, gdyż za młodych lat człowiek najłatwiej przyswaja sobie różne języki.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Podczas Powszechnego Spisu Ludności w 2016 roku 14706 osób określilo się jako urodzone w Polsce, a 15175 osób jako mówiących w domu po polsku. 34% sposród wszystkich osób urodzonych w Polsce mieszkało w Wiktorii. Osoby urodzone w Polsce są na 31 miejscu wśród urodzonych za granicą Australii społeczności Wiktorii.

Społeczność osób urodzonych w Polsce można określić jako starzejącą się: 3% było w wieku 25 lat lub poniżej, 22%  w wieku 26-44 lata, 34% było w wieku 45-64 lata, a 42% było w wieku powyzej 65 lat i starszych. Srednia wieku wśród urodyonzch w Polsce wynosiła 61 lat, w porównaniu do 37 lat w przypadku wszystkich mieszkanców Wiktorii.

Dzieci w wieku poniżej czterech lat było tylko 11, 55 w wieku 5-11 lat i 96  w wieku 12-18 lat. Spośród osób biorących udział w Powszechnym Spisie Ludności w 2016, 56548 osób utożsamiały się z polskim pochodzeniem. 69% Polaków mówiło po polsku, a 25% tylko po angielsku. 82% osób urodzonych w Polsce przybyło do Australii przed 1996 rokiem.

W latach 2011-2016,  682 osób urodzonych w Polsce przybylo do Wiktorii.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2119
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się w ostatnią sobotę stycznia a kończy w pierwszą sobotę grudnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują społecznie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---