Data aktualizacji: 2021-08-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Podstawowa instytucja ogólnokształcącej szkoły śriednij "Romanowskie gimnazjum" romanowskiej rady wiejskiej obwodu Żytomierskiego
- w języku lokalnym *Опорний заклад загальної середньої освіти "Романівська гімназія" Романівської селищної ради Житомирської області
Miejscowość *Romanów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*S. Lialewicza, 5

 

 

Kod pocztowy*

13001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380414621181 +380989596081Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gimnazija-romaniw@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aleksander Vojtuik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Wita Karpińska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
wydział edukacji

Rok powstania szkoły.*
1936
Krótki opis szkoły *

Cele szkoły:  zapewninie uczniom dostępu do edukacji, zapewnienie dzieciom materiałów edukacijnych, zapewnienie wysokiej jakości wiedzy i ukierunkowania w wyborze przyszłego zawodu. 

Główne zadania szkoły to: wszechstronny rozwój osobowości dziecka w oparciu o identyfikację jego skłonności i możliwości, kształtowanie orientacji wartościowych, zaspokajanie zainteresowań i potrzeb poprzez sieć zajęć fakultatywnych, zajęcia fakultatywne, kluby i pracownie twórczości artystycznej i technicznej, sekcje sportowe, itp 

Szkoła aktualizuje bazę materiałową i techniczną. Dzieci dowożone są do szkoły autobusami szkolnymi.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność polska w Romanowie.
Najpierw mam zacząć od tego, że w rejonie Romanowskim mieszka dużo ludzi pochodzenia polskiego. Dlatego na terenach naszego rejonu zawsze były kościoły, które gromadziły Polaków wokół siebie. Przy kościele św. Stanisława w Romanowie jest polska  szkółka sobotnia, gdzie język polski wykładają siostry zakonnicy.
Oprócz tego, od 2001 roku w rejonie działa Romanowskie Polskie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenie, które podtrzymuje kulturę i tradycje Polaków. Długi czas w Gimnazjum Romanowskie były zajęcia fakultatywne. Przez wsparcie rodziców i dzieci oraz Polskiego stowarzyszenia w tym roku mamy więcej zajęć fakultatywnych i od 1 września język polski będzie jako drugi język obcy w jednej klasie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/211120
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 01 września do 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują tabelie oceniania.

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują:

po 4 klasie - dowód osiągnięć uczniów;

po 9 klasie - świadectwo ukończenia szkoły śriedniej;

po 11 klasie - świadectwo ukończenia pełnej oświaty ogólnokształcącej.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor przyjmuje do pracy nauczycieli według przepisów Ministerstwa edukacji narodowej i według przepisów pracy kontraktowej

 Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---