Data aktualizacji: 2021-04-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Centrum Kuluralno - Oświatowe przy Gimnazjum Nr 3
- w języku lokalnym *Польський освітньо-культурний центр при гімназії № 3
Miejscowość *Czerniowce
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Hołowna, 131

 

 

Kod pocztowy*

5802

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 380508761584Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lysiukmaryna@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Oksana Popadiuk/Maryna Łysiuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maryna Łysiuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kuratorium Oświaty w Czerniowcach

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

     Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe przy Gimnazjum nr 3 w Czerniowcach działa od 1993 roku. Jego istnienie wzmacnia lokalną społeczność polską.

     Placówka zatrudnia trzech nauczycieli Marynę Łysiuk, która ukończyła kursy metodyki języka przy UMCS w Lublinie (Polska) oraz kursy doskonalenia polonistów w Drohobyczu i Wołyńskiego Instytutu Oświaty Podyplomowej online, Ałłę Zubczuk, absolwentkę kursów w Lublinie (Polska), i Halinę Prowalską – 3-stopniowego studium pieśni i tańca przy UMCS w Lublinie (Polska).

      Lekcje odbywają się w udostępnianej neodpłatnie bibliotece Gimnazjum nr 3, od poniedziałku do piątku. Placówka dysponuje komputerem, laptopem, kserokopiarką, rzutnikiem, ekranem, podręcznikami i innymi pomocami dydaktycznami. Lekcje języka polskiego, prowadzone w 7 grupach, są połaczone z lekcjami historii, geografii i wiedzy o narodzie. W dodatku 10 i 11 klasa maja język polski raz w tygodniu, jedną godzinę, jako fakultatyw.

        Przy centrum od 1998 roku działa dziecięcy zespół Kwiaty Bukowiny, Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jest laureatem wielu festiwali kultury polskiej w Polsce i na Ukrainie. Między innymi zajął I miejsce na Festiwalu Obwodowym „Czyste Rosy”, cztery razy I miejsce w kategorii zespołów wokalnych na Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Jest zdobywcą licznych nagród i dyplomów na festiwalach kresowych w Mrągowie i Zielonej Górze, oraz festiwali we Lwowie, Chmielnickim i Łucku. Uczestniczył m.in. w VII Światowym Młodzieżowym Festiwalu Folkloru w Udinie (Włochy) i Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Folkloru w Klagenfurt (Austria). Na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Polskej lat 60.-80. „Bukowińskie malwy” grupa wokalna kilkakrotnie zajmowała I i II mejsce.

 Uczniowie   PCKO biorą udział w Konkursie Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj ?”, w polonijnym dyktandzie z języka polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”, olimpiadzie z języka polskiego i literatury polskiej, olimpiadzie z historii polski, oraz konkursach recytatorskich i plastycznych. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Odwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza

Bukowina – to piękny kraj, wielonarodowościowy region Europy Centralno-Wschodniej, omywany Czeremoszem, Prutem, Dniestrem i Seretem. Historycy świadczą że Polacy byli na Bukowinie już w 14-15 st. Intensywnie Polacy zasiedlali Bukowinę w 19 stuleciu. Na początku 20 stulecia liczba Polaków wynosiła powyżej 50 tys. osób. Z odrodzeniem Państwa Polskiego sporo Polaków odjechało z Bukowiny do Kraju. W tej chwili, już w podzielonej Bukowinie, w obw. Czerniowieckim (Północna Bukowina, Ukraina) mieszkają ok. 5000 Polaków, w tym w Czerniowcach – 2,5 tys.

Od samego początku swojej działalności (XIX st.), organizacji polskie na Bukowinie kierowali się hasłem, które było wydrukowane w pierwszym numerze “Gazety Polskiej” (Czerniowce, 30 lipca 1883 r.): “My Polacy chcemy być w Państwie, w którym żyjemy – elementem jego porządku, spokoju i społecznej zgody”. To jest hasłem i naszego Towarzystwa, które powstało w grudniu 1989 r. W tej chwili ono liczy 6 Oddziałów – w Czerniowcach, Storożyńcu, Starej Hucie, Dolnych Piotrowcach, Terebleczu i Kocmaniu. Ogólna liczba członków Towarzystwa wynosi powyżej 500 osób.

Prezesem Zarządu Głównego Obwodowego Towarzystwa jest Władysław Strutyński, docent katedry stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach. Zarząd liczy 21 osobę. Wice-prezesi Towarzystwa – nauczycielka języka polskiego Łucja Uszakowa i wychowawczyni grupy polskiej w przedszkolu Nr.25 Lila Pyndyk, sekretarz Zarządu – Józef Demirowski.

Przewodniczący Oddziałów: Storożyniec – Giezela Szenderowa; Panka – Anna Kysełyczuk; Dolne Piotrowcy – Maria Malicka; Stara Huta – Katarzyna Drozdek; Kocmań – Orest Kłajnek; Tereblecz – Walentyna Wyszniak. Towarzystwo dysponuje 2 DP. Siedziba Towarzystwa, to Dom Polski w Czerniowcach. Odział Towarzystwa w Pance też ma swój Dom Polski. Za podaniem Zarządu Głównego, Rada Rejonowa w Głęboce przekazała budynek dla DP w Terebleczu. DP w Czerniowcach i Pance byli odremontowane i przebudowane członkami Towarzystwa dzięki pomocy Stowarzyszenia “WP” (Warszawa). Z okazji 100-lecia Domu Polskiego (2002 r.) Towarzystwo otrzymało pozdrowienie i Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II z jego własnoręcznym podpisem. Przy DP działają biblioteki.

Towarzystwo ma 6 zespołów folklorystycznych: Zasłużony dla Kultury Polski i Ukrainy zespół górali Czadeckich „Wianeczek” ze wsi Dolne Piotrowcy (kierownik Maria Malicka), Zasłużony dla Kultury Polski zespół folklorystyczny „Echo Prutu” (kierownik zespołu Lila Pyndyk, Czerniowce), młodzieżowy zespół „Bukowińskie Kolory” (kierownik zespołu Irena Manik, Czerniowce), zespół folklorystyczny “Dolina Siretu” (kierownik Walentyna Wyszniak, Tereblecz), dziecięcy zespoły – “Kwiaty Bukowiny” (Czerniowce, Polska Szkoła Niedzielna, kierownik artystyczny Łucja Uszakowa, choreograf Halina Prowalska, kierownik wokalny Ałła Zubczuk) oraz “Dolinianka” (Stara Huta, kierownik Regina Kałuski). Przy Towarzystwie były stworzony Kółko lekarskie i Kółko młodzieżowe „Ognisko”.

Przy gimnazjum Nr.3 w Czerniowcach działa PSN, nauczycielka Łucja Uszakowa; polski język wprowadzony do programu szkolnego w szkołach państwowych we wsiach Panka (nauczycielka Anna Kysełyczuk), Stara Huta (nauczyciel Tomasz Kałuski), Dolne Piotrowcy (nauczycielki Liwia Gawluk i Anna Koman). Zaplanowano stworzyć PSN przy gimnazjum w Storożyńcu.

W 2007 r. dzięki pomocy Senatu RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odbyło się naprawdę historyczne wydarzenie. Bukowińska społeczność otrzymała odrodzone czasopismo Towarzystwa „Gazetę Polską Bukowiny”, która kontynuuje tradycje założone przez „Gazetę Polską” jeszcze w 1883 r. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21103
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek we wrześniu, koniec w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom na koniec roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kuratorium oświaty w Czerniowcach

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---