Data aktualizacji: 2021-04-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła M. Skłodowskiej-Curie, INC w Tarpon Springs
- w języku lokalnym *Szkola M. Sklodowskiej-Curie, INC.
Miejscowość *Tarpon Springs
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*715 East Orange Street

 

 

Kod pocztowy*

FL 34689

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 727 364 5323Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): budzinski.aneta@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Aneta Budzinski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Organem prowadzącym szkołę jest Dyrektor Szkoły. Organem sprawującym nadzór jest Zarząd Szkoły. 


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, pielęgnowanie i przekazywaniem młodemu pokoleniu polskich tradycji, wychowanie w duchu religii katolickiej z poszanowaniem innych wyznań.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w Programie Nauczania oraz na podstawie wytycznych wydanych przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Szkoła w swojej działalności przestrzega zasad równości i tolerancji: rasowej, religijnej i płciowej.  Działalność szkoły opiera się na współpracy dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów. Siedzibą szkoły jest Life Center przy parafii St. Igantius Catholic Church w Tarpon Springs.  Zasady współpracy szkoły z parafią St. Ignatius Catholic Church w Tarpon Spring są określone w Licence Agreement podpisanym przez obie strony. Szkola ma do dyspozycji 4 klas udostepninych przez St. Ignatius Catholoc Church. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2143

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny trwa od września do maja i obejmuje 30 sobót.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa ukonczenia danej klasy. Swiadectwa sa zamawiane z Centrali Polskich Szkol Doksztalcajacych w USA.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na zasadzie umowy o prace na czas okreslony.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---