Data aktualizacji: 2021-03-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Starokrasnoszorskie Gimnazjum
- w języku lokalnym *Старокрасношорська гімназія
Miejscowość *Stara Krasnoszora
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Mickiewicza 35

 

 

Kod pocztowy*

59023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380988416304Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): krasnoshora-shkola@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Regina Kałuski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Kałuski Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Krasnoilska Rada Sołecka

Rok powstania szkoły.*
1945
Krótki opis szkoły *
Starokrasnoszorskie Gimnazjum (od 2021 roku; wcześniej Starkorasnoszorska Szkoła Ogólnokształcąca I-II stopnia) działa w środowisku polskiej mniejszości narodowej na Bukowinie (obw. czerniowiecki, Ukraina) jako szkoła ukraińska z nauką języka polskiego (języka mniejszości narodowej) od 1990 roku. Język polski wykładany jest w klasach I - IX w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i obejmuje wszystkich uczniów szkoły. Nauka polskiego jest kontynuacją długoletniej tradycji (do 1945 roku) działalności szkoły polskiej, polskiej czytelni oraz Towarzystwa Kultury Polskiej. Nadrzędnym celem naszej placówki oświatowej jest pielęgnowanie i wspieranie tradycji, języka i kultury polskiej wśród miejscowych Polaków oraz propagowanie ich wśród wielonarodowościowej społecznoćci Bukowiny. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Starej Krasnoszorze (Starej Hucie) ponad 70% ludności ma polskie korzenie (górale czadeccy), którzy przybyli na tereny Bukowiny ze Sląska w 1803. Do dzisiaj we wsi (największym skupisku górali na Bukowinie Północnej) rozmawia się gwarą góralską, pielęgnuje się polskie tradycje i zwyczaje.  

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19120
              - 2019/20121
              - 2020/21115
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---