Data aktualizacji: 2021-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej przy PMK Offenbach
- w języku lokalnym *Schule der Polnischen Sprache und Kultur an der Polnischen Katholischen Gemeinde in Offenbach
Miejscowość *Offenbach
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Berliner Str. 274

 

 

Kod pocztowy*

63067

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915734962318Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zielinska.ewa@outlook.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Zielińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polnische Kulturvereinigung Misericordia e.V.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia

Berliner Str. 274, 63067 Offenbach


Rok powstania szkoły.*
2017
Krótki opis szkoły *

Do 2017r. przy PMK Offenbach prowadzone były zajęcia języka polskiego przez nauczyciela wyznaczonego przez proboszcza parafii. W 2017r. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia nadało nauczaniu strukturę szkoły i kieruje placówką zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, do których należy pielęgnowanie tożsamości językowej i kulturowej wśród dzieci z polskimi korzeniami oraz rozpowszechnianie tradycji i kultury polskiej w Niemczech. W tym celu prowadzone są nie tylko lekcje języka polskiego, lecz również historii i geografii Polski oraz fakultatywne zajęcia teatralne i muzyczne w języki polskim. Szkoła dysponuje 2 salami lekcyjnymi należącymi do PMK Offenbach. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Uczniami naszej szkoły są polskie dzieci lub dzieci z małżeństw mieszanych polsko-niemieckich. Coraz więcej dzieci jest przedstawicielami trzeciego pokolenia Polaków żyjących na emigracji, dla których język polski nie jest już językiem kraju pochodzenia a raczej językiem obcym.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2122
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 2 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego w lokalnym systemie edukacji i kończą się na tydzień przed jego zakończeniem.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje semestralnie zaświadczenia w języku niemieckim o uczestnictwie i uzyskanym wyniku w zajęciach języka polskiego, które uczniowie mogą przedłożyć nauczycielowi w szkole lokalnej i które mogą zostać naniesione na świadectwo szkolne.

Poza tym uczniowie otrzymują zaświadczenia w języku polskim oraz nagrody książkowe podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele zatrudniani są przez wyznaczonego przez Zarząd Stowarzyszenia Kierownika Szkoły na umowę zlecenie. Honorarium wypłacane jest na podstawie wystawionych przez nauczycieli rachunków.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---