Data aktualizacji: 2021-03-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia przy PMK w Hamburgu
- w języku lokalnym *Samstagsschule bi der Polnischen Katholischen Mission in Hamburg
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Grosse Freiheit 41

 

 

Kod pocztowy*

22767

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 40 310040Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49 40 18016453

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@pmk-hamburg.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Jacek Bystron

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

dr Henryk Koszałka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Misja Katolicka w Hamburgu

Grosse Freiheit 41

22767 Hamburg


Rok powstania szkoły.*
1978
Krótki opis szkoły *


Szkoła Sobotnia przy PMK w Hamburgu powstała pod koniec lat 70-tych. Jej zadaniem było zachowanie i rozwój wartości religijno-narodowych wyniesionych przez dzieci, które przybyły tutaj z Polski, w formie języka i znajomości kultury rodzimej.

Do Szkoły Sobotniej w Hamburgu uczęszcza w tym roku szkolnym (2020/21) około 350 dzieci z rodzin polskich i narodowościowo mieszanych. Przed okresem pandemii (wrzesien 2019) szkoła liczyła około 450 dzieci.

Dzieci uczestniczą w każdą sobotę w 3 lekcjach. Uczą się poprawnie czytać i pisać w języku polskim, poznają nasze narodowe tradycje, historię i geografię Polski oraz religię katolicką. Nauka w szkole prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19420
              - 2019/20450
              - 2020/21350
              - 2021/22-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?


Rok szkolny trwa od połowy sierpnia do końca czerwca.


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego świadectwa w języku polskim i niemieckim. Oceny z języka polskiego są wpisywane przez niektóre szkoły niemieckie na ich świadectwa.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Dyrektor szkoły zatrudnia, w myśl tatutu szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoly.


 
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--