Data aktualizacji: 2021-03-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem
- w języku lokalnym *Schule der polnischen Sprache und Kultur i.N Johannes Paul II
Miejscowość *Frankfurt nad Menem
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Af dem Mühleberg 14

 

 

Kod pocztowy*

60599

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049/1784902857Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): h.koblenzer@wp.pl,adres

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Koblenzer

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Katolickie Centrum Krzewienia Kultury,Tradycji   i Języka Polskiego e.V  w  Niemczech

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

1.       Nauczanie:przedmioty ojczyste , odbywa się  przez 4 dni  w wymiarze 2 godz lekcyjne dla klasy,zajęcia uzupełniające o charakterze kulturalno-oświatowym –zgodnie z Podstawą programową dla polskich dzieci poza granicami kraju.Warunki lokalowe : PMK  F/M ,2 salki  lekcyjne  i udostępniana salka parafialna


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2148

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---