Data aktualizacji: 2022-09-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Skłodowskiej- Curie
- w języku lokalnym *Den Polske Lørdagsskolen Maria Sklodowska-Curie
Miejscowość *Moss
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Buen 7 Moss 1528

 

 

Kod pocztowy*

1528

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Oslo
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4796735240Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pssmossrekrutacja@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Persińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Mosoń Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

1. Społeczność Szkoły tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele oraz Zarząd Szkoły.

2. W ramach społeczności szkolnej rozróżnia się następujące jednostki organizacyjne działające na rzecz szkoły:
1) Zarząd Szkoły,
2) Dyrektor Szkoły,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Rada Rodziców,
5) Walne Zgromadzenie Szkoły.


Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

1. Szkoła nosi nazwę Polskiej Sobotniej Szkoły imienia Mari Skłodowskiej-Curie w Moss.
2. Organem założycielskim i prowadzącym Polską Sobotnią Szkołę jest Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom w Moss.
3. Szkoła jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną, niedochodową, o charakterze społecznym.
4. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut. Przepisy statutu oraz decyzje podjęte w związku z działalnością Szkoły są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce oraz Norwegii.
5. Dopełnieniem Statutu są regulaminy i procedury, które nie mogą być sprzeczne z założeniami Statutu.


Szkoła w każdej formie swojej działalności kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia.
1. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:
1) edukację w języku polskim dzieci i młodzieży uczęszczającej do grupy przedszkolnej oraz szkoły podstawowej,
2) nauczanie w języku polskim przedmiotów: historia i geografia Polski oraz język polski.
3) promowanie kultury i tradycji polskiej,
4) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, w szczególności z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych,
5) zajęcia językowe dla rodziców oraz dzieci zarówno z języka polskiego jak i norweskiego,
6) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania i wychowania.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Polonijna społeczność lokalna jest dosyć liczna. Dodatkowym zadaniem szkoły są integracja i jednoczenie Polonii. Nie zamykamy się jednak tylko w kręgu Polaków. Nawiązujemy kontakt z całą gminą Moss oraz sąsadującą gminą Rygge. Współpracujemy także ze szkołą im. Jana Pawła II w Oslo, od której otrzymaliśmy podręczniki oraz wiele przydatnych wskazówek

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2037
              - 2020/2146
              - 2021/2240
              - 2022/2340

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Każdego roku zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, a kończą w ostatnią sobotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje zaświadczenia o ukończeniu szkoły polonijnej, lecz nie są to świadectwa na mocy prawnej, które mogą być uznane w szkołach polskich

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Zarząd. Jest to praca w dużej mierze wolontariat. Nauczyciele otrzymują symboliczne honoraria ( zwrot kosztów dojazdu do szkoły)

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---