Data aktualizacji: 2020-12-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *"Barwy językowe" przy WTSP "Barwy Kresowe"
- w języku lokalnym *"Мовні Барви" при ВТПМ "Барви Рубежів"
Miejscowość *Łuck
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Gradnyj Uzvis 5

 

 

Kod pocztowy*

43000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

łucki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 993076253Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tspbarwykresowe@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

viber: +380663465447

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Grzegorz Rolinger

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Bołotin Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej "Barwy Kresowe"

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Szkoła "Barwy językowe" została stworzona przy Wołyńskim Towarzystwie Barwy Kresowe. Jest podzielona na sekcje:
- szkoła klasyczna
- Teatralno - językowa szkoła "Zakochani w teatr" Studio Natalii Żurawlowej
  
Cele szkoły: Nauczenie języka polskiego, historii Polski, geografii Poski, Kultury i tradycji Polski. 
Zadania Szkoły: Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie języka polskiego, nauka historii, geografii i tradycji polskich. Nauczanie w formie zabawowej dla najmłodszych. Wychowanie świadomości posiadania korzeni polskich.  Wychowanie zamiłowania do sztuki polskiej. Podtrzymywanie tradycji polskich i kultury polskiej, nie hamując jednocześnie kontaktów z kulturą i środowiskiem ukraińskim. Ukazywanie wkładu Polonii w historię i kulturę Ukrainy. Szczególny nacisk kładziony jest na używanie języka polskiego nie tylko w czasie zajęć, ale również w kontaktach osobistych między uczniami, a w szczególności w rodzinie. Opieka nad uczniami, pod względem kulturalnym, kształtując ich wrażliwość patriotyczną, rozwijanie światopoglądu. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Działalność wychowawcza i pedagogiczna szkoły zawsze stawia na pierwszym miejscu “dobro ucznia”. Zaszczepienie wrażliwości patriotycznej w silnym poczuciu wartości Polaka jako obywatela świata.
Warunki lokalowe: Jedna sala w biurze Towarzystwa i sala przy Studio Natalii Żyrawlowej

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Na terytorium obwodu wołyńskiego prężnie działa wiele Stowarzyszeń polonijnych. Zrzesza  Polaków i osoby polskiego pochodzenia. Co druga rodzina w obwodzie ma korzenie polskie. 

Nieoficjalnie szacuje się, że Polaków jest ponad 50 tys. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19183
              - 2019/20187
              - 2020/21190
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek 1 września Koniec 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Zaświadczenie o ukończeniu kursów

Zaświadczenie o ukończeniu fakultetów

Zaświadczenie o ukończeniu nauki języka polskiegoCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
na zasadach woluntariatu przy WTSP Barwy Kresowe

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---