Data aktualizacji: 2022-04-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin
- w języku lokalnym *Polska Szkoła w Enniskillen z siedzibą w Derrylin
Miejscowość *Derrylin
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*22 Keller Park

 

 

Kod pocztowy*

BT929DX

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Belfast
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447385103356Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): marta.czerwinska@onet.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

dyrektor

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marta CZERWIŃSKA

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

MARTA CZERWIŃSKA Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Marta Czerwińska / Stowarzyszenie rodziców polskich/

Rok powstania szkoły.*
2015
Krótki opis szkoły *
1. Polska szkoła w Enniskillen powstała w 2015roku na prośbę rodziców, zamieszkujących okolice Fermanagh. Siedziba szkoły mieści się w prywatnym domu i liczy na dzień dzisiejszy 21 uczniów. 2. Celem Polskiej Szkoły jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 3. Zadaniem naszej szkoły jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz ukształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz kontynuowania nauki w klasach 4-8 szkoły podstawowej . 4.W Polskiej Szkole w Enniskillen uczeń ma możliwość : - zdobywać podstawowe wiadomości na temat historii, geografii i przyrody Polski - zdobywać podstawowe informacje o kulturze i społeczeństwie polskim - identyfikować się z kulturą i tradycją polską , zachowując szacunek dla odmienności kulturowyc i tradycji kraju zamieszkania poznać klasyczne teksty polskiej literatury dziecięcej -rozbudzić swoje zainteresowania Polską. 5. Dzieci mają szansę uczyć się przez zabawę, nowoczesnymi metodam i przy użyciu nowoczesnych materiałów oraz programów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1922
              - 2019/2025
              - 2020/2125
              - 2021/2225
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień-czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy ukonczenia, ocena opisowa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
PRACA CHARYTATYWNA

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---