Data aktualizacji: 2019-05-31

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra
- w języku lokalnym *Music Academy of Paderewski Symphony Orchestra
Miejscowość *Chicago
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*5844 N. Milwaukee Ave

 

 

Kod pocztowy*

60646

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 773 3507251Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): paso.office@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarzad Paderewski Symphony Orchestra oraz Dyrektor szkoly


Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Akademia Muzyki PaSO jest szkołą muzyczną opartą na modelu polskim. Podstawą unikalnego programu Akademii jest polski system edukacji muzycznej – Państwowe Szkoły Muzyczne I i II stopnia, wzbogacony o elementy szkoły włoskiej i amerykańskiej oraz metodę Suzuki.
Misja: Artystyczna opieka nad polonijnymi dziećmi i młodzieżą - odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych, a poprzez kontakt z muzyką polską - utrwalanie związków z Polska, przybliżanie kultury polskiej, utrwalanie języka polskiego, poszerzanie znajomości polskiej historii, dziedzictwa, dorobku kulturalnego oraz znaczenia kultury dla zachowania narodowości polskiej.
Językiem wykładowym jest język polski.

PROGRAM 
Nauka gry na instrumentach - SKRZYPCE, FORTEPIAN - w formie zajęć indywidualnych (private lessons) oraz obowiązkowa nauka teorii muzyki (tzw. umuzykalnienie), historii muzyki (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej) oraz literatury muzycznej – ze szczególnym uwzględnieniem utworów kompozytorów polskich. Patronem szkoły jest Ignacy Jan Paderewski.
Zaleznie od wieku nauka odbywa się w trzech sekcjach: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych.
Dla dzieci najmłodszych (4-5 lat) prowadzone są zajęcia umuzykalniające z rytmiką.
Pedagodzy Akademii PaSO są aktywnymi i wieloletnimi członkami Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Cele nauczania w Akademii PaSO:
1)  Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;
2)  Rozbudzanie zainteresowań muzyką oraz zainteresowań artystycznych;
3)  Motywowanie i wspieranie ogólnej edukacji ucznia;
4)  Wspieranie udziału uczniów w programach artystycznych prowadzonych w szkołach polonijnych, amerykańskich i innych placówkach edukacyjnych;
5)  Kształcenie wrażliwych i świadomych wykonawców i odbiorców muzyki;
6)  Przygotowanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w środowisku szkolnym (polonijnym i amerykanskim) oraz  lokalnej społeczności;
7)  Przygotowanie najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki na poziomie studiów wyższych;
8)  Aktywne oddziaływanie na środowisko polonijne poprzez upowszechnianie i promowanie kultury muzycznej, a szczególnie muzyki polskiej.
 

Akademia PaSO ściśle współpracuje ze szkołami polonijnymi, innymi polonijnymi organizacjami oraz z Konsulatem RP w Chicago w zakresie:
 
1) Organizowania koncertów;
2) Współorganizowania imprez społecznych i kulturalnych;
3) Udziału uczniów w lokalnych wydarzeniach kulturalnych - wspolpraca z Polskimi Szkolami  Sobotnimi;
4) szerokiej edukacji młodych słuchaczy poprzez organizowanie koncertów dla polonijnych szkół oraz koncertów i festiwali rodzinnych;
5) wymiany kulturalnej i współpracy z ośrodkami partnerskimi w USA, w Polsce i w innych krajach.

Dzieci i młodzież Akademii Muzyki PaSO ambasadorami kultury polskiej w USA
W każdym roku szkolnym Akademia PaSO organizuje ok. 12 koncertów, których wykonawcami są uczniowie i pedagodzy. Często utwory muzyczne przeplatane są śpiewem i tańcem, a w warstwie wizualnej wzbogacone kostiumami i projekcjami video. Oto niektóre projekty:

Zdjecie: Muzyka Krolow Polskich

Muzyka królów polskich - muzyczna, ilustrowana opowieść o historii Królestwa Polskiego. Wersja polsko i anglojęzyczna. Program otrzymał tytuł „Best of the Best” w ankiecie publicznosci chicagowskich bibliotek publicznych.
Herbatka u Chopinów - muzyczna opowieść o Fryderyku Chopinie. 
Wersja polsko - i anglojęzyczna.
Ignaś - Chłopiec z kolorową głową - muzyczna opowieść o Ignacym Janie Paderewskim.. Wersja polsko- i anglojęzyczna
Koziołek Matołek - muzyczny spektakl dla dzieci, oparty na opowiesci Kornela Makuszynskiego.
Niedziela w Krainie Sztuki - festiwal rodzinny promujący edukacje artystyczną
Magiczne Święta - doroczny festiwal rodzinny w Copernicus Center, promujący polskie obyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19168
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---