Data aktualizacji: 2022-04-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Świętej Rodziny w Marayong
- w języku lokalnym *Holy Family Polish Ethnic School
Miejscowość *Marayong
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*116 Quakers Road

 

 

Kod pocztowy*

2148

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 414649517Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): school.marayong@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

s.Agnieszka Misiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Siostra Agnieszka Misiak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zgromadzenie Sióstr Najświetszej Rodziny z Nazaretu. Szkoła jest zarejestrowana w Departamencie Edukacji w Programie Szkol Jezykow Etnicznych,  Nalezy do NSW Federation Community Lanuages Schools,  Polskiej Macierzy Szkolnej -  Polish Education Society NSW Inc.  oraz do Polish Education Commission of Australia .
Rok powstania szkoły.*
1956
Krótki opis szkoły *

Podstawowym zadaniem szkoły jest nauczanie języka polskiego w mowie, czytaniu i pisaniu. Ważną częścią naszych zajęć jest wprowadzanie uczniów w klimat polskiej kultury, zwyczajów i tradycji - wspólnie celebrujemy uroczystości państwowe i religijne. Poznajemy historię i geografię Polski. Staramy się budować atmosferę wzajemnego szacunku i dumy z polskich korzeni.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Marayong, gdzie mieści się nasza szkoła, nazywany jest często "kawałkiem polskiej ziemi w Australii." To tu polscy emigranci po II Wojnie Światowej stworzyli ośrodek polskiej kultury. Dziś mamy tutaj polski kościół, Dom opieki dla dorosłych - rezydenci to  w większości Polacy oraz dużą salę rekreacyjno-widowiskową.   Polacy gromadzą się tutaj na uroczystości państwowe i religijne.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1934
              - 2019/2034
              - 2020/2126
              - 2021/2214
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę lutego a kończą w drugą sobotę grudnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo Szkolne - raport o wynikach w nauce

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym i Radą Rodziców

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---