Data aktualizacji: 2022-01-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Perth
- w języku lokalnym *Polish School WA Inc.
Miejscowość *Perth
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*155 Albert St. Osborne Park WA 6017

 

 

Kod pocztowy*

6017

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00 11 61 466210740Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolwa@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Wray

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Wray Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish School WA Inc. 

f


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Polish School WA Inc. organizuje zajęcia dydaktyczne w grupach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum oraz w klasach dla dorosłych. Prowadzi przygotowania do egzaminu z języka polskiego dla studentów klasy 12. Jest pierwszą szkołą w Perth, która daje możliwość nauki j. polskiego w dni powszednie lub w soboty w przyjaznych salach lekcyjnych. Oprócz nauki jezyka uczniowie uczą się zabaw edukacyjnych, piosenek i wierszyków dla dzieci. Biorą udział w licznych kreatywnych zajęciach manualnych i plastycznych oraz rozmaitych zabawach ruchowych, które przybliżą im polskie tradycje i zwyczaje.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2075
              - 2020/2197
              - 2021/22107

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w lutym, kończą w grudniu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończenia szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor szkoły zatrudnia nauczycieli w porozumieniu z radą pedagogiczną. Warunkiem przyjęcia jest wykształcenie pedagogiczne oraz mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Nauczyciel musi rownież okazać się zaświadczeniem o niekaralności. Nauczyciele są wolontariuszami.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---