Data aktualizacji: 2023-03-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Kristiansand / Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand
- w języku lokalnym *Polsk-Norsk Vennskapsforening i Kristiansand/Polsk Lørdagsskole i Kristiansand
Miejscowość *Kristiansand
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Måltrostveien 11b

 

 

Kod pocztowy*

4626

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny w Oslo, Norwegia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4790409553Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polska.szkola.kristiansand@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Webersik

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Kristiansand


Rok powstania szkoły.*
2016
Krótki opis szkoły *


Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand działa przy Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Kristiansand (Polsk-Norsk Vennskapsforening i Kristiansand)


Organizacja szkoły


Szkoła jest organizacją społeczną. Społeczność Szkoły tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele, dyrekcja. W ramach społeczności szkolnej wyróżnia się następujące jednostki działające na rzecz szkoły:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców


Celem szkoły jest:


Nauka i rozwój języka Polskigo u dzieci w formie pisemnej i ustnej.
Nauka historii Polski.
Nauka geografii Polski.
Poznanie i podtrzymywanie kultury polskiej i polskich tradycji.
Propagowanie polskiej i norweskiej kultury.
Propagowanie przyjaźni, współpracy i integracji polsko – norweskiej.
Pielęgnowania wartości duchowych i szacunku do dziedzictwa kulturowego Polski.
Budowanie postaw zrozumienia i szacunku dla ludzi innych narodowości, wyznan i kultur.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1950
              - 2019/2050
              - 2020/2130
              - 2021/2240
              - 2022/2335
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny zaczyna się w sierpniu.

Rok szkolny kończy się w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia roku szkolnego danej klasy.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracują społecznie, są honoraria i zwrot kosztów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---