Data aktualizacji: 2020-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pińsku
- w języku lokalnym *Польская Общественная Школа им. Рышарда Капустинского
Miejscowość *Pińsk
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Lenina, 2-7a

 

 

Kod pocztowy*

225710

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Brześciu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 375 165650609Faks (z numerem kierunkowym kraju) 375165650609

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jaruticz@tut.by

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Jaruticz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Jaruticz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
 ZS "Polska Macierz Szkolna" oddział Pińsk.225710  m. Pińsk, ul. Lenina 2-7a woj. Brzeskie, Białoruś

Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
 Szkoła posiada 2 sale lekcyjne, pokój nuczycielski.(ogólna pow. 89m2) ,Szkoła realizuje cele i zadania określone w Statucie PMS,  umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej ,szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego kształcenia.  Lekcje odbywają się codziennie w (12 grupach wiekowych. Przy szkole zostały organizowane i działają dwa zespoły muzyczne : "Poleskie kaczeńce" i "Jagódki", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Prowadzimy Konkursy, spotkania okolicznościowe, wyjazdy edukacyjne  i krajoznawcze, bierzemy udział w różnych imprezach kulturalnych jak w Kraju tak i poza jego granicami. Rok 2017 był dla nas jubileuszowy - mieliśmy  15 lat. Nauczycielki prowadzące lekcje w szkole mają odpowiednie przygotowanie i wykształcenie.  
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Pińsk znajduje się na południowym zachodzie Białorusi, znanym Polesiu,  i  liczy 140 000 mieszkańców. W mieście pozostało wiele pamiątek związanych z histotią i kulturą narodu  polskiego. Mieszkają różne narodowości i są różne wyznania religijne. Liczba  Polaków wynosi 3-4 % od ogólnej liczby mieszkańców.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19215
              - 2019/20211
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 31 maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na  zakończenie roku szkolnego - zaświadczenie ukończenia roku szkolnego, po ukończeniu szkoły - świadectwa ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ZS "Polska Macierz Szkolna" oddział w Pińsku na podstawie - Umowa o prace.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---