Data aktualizacji: 2024-04-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech
- w języku lokalnym *Consiglio dell'Istruzione in Lingua Polacca in Italia
Miejscowość *Campo San Martino - Padwa
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Leonardo Da Vinci 63

 

 

Kod pocztowy*

35010

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Mediolan
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 392 302 9266Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@radaoswiaty.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Wesołowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Rada Oświaty Polonijnej we WłoszechRok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Priorytetem Rady Oświaty Polonijnej jest wspieranie działających ośrodków edukacyjnych oraz aktywizowanie środowisk polonijnych do zakładania nowych ośrodków edukacyjnych. Oferowana pomoc opiera się m.in  na szkoleniach metodycznych dla nauczycieli i animatorów oświaty, konsultacjach udzielanych przez doświadczonych nauczycieli i ekspertów, realizacji wspólnych projektów edukacyjnych. Struktura Rady jest otwarta na przyjęcie nowych placówek edukacyjnych.

Cele i zadania ROP:

- Wspieranie inicjatyw, działalność kulturalna, dbałość o pozytywny wizerunek Polski Polaków za granicą,

- Współpraca z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami (np. IPN, UG, UAM) i organizacjami w Polsce

- Kształtowanie osobowości młodej Polonii poprzez rozwijanie i umacnianie postaw patriotycznych

- Podnoszenie kompetencji zawodowych członków stowarzyszenia

- Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i nawiązywanie współpracy międzyregionalnej – realizacja wspólnych projektów

- Wspomaganie działalności informacyjnej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych

- Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz w rozwiązywaniu problemów Polonii i Polakom mieszkającym lub czasowo przebywającym we Włoszech

- Udzielanie porad i wspomaganie działalności innych stowarzyszeń (jak założyć stowarzyszenie, ubezpieczenie, rejestracja itp.) 

- Współpraca z innymi organizacjami polonijnymi na świecie 

Organizujemy krajowe konferencje metodyczne, warsztaty i webinaria dla nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech.  Pomagamy nowym organizacjom w zakładaniu placówek oświatowych. Wspieramy działalność szkół polonijnych. Stworzyliśmy mapę szkół polonijnych we Włoszech. W ramach promocji dwujęzyczności nakręciliśmy spot telewizyjny o zaletach dwujęzyczności, opublikowaliśmy przewodnik dla szkół polonijnych we Włoszech. Opracowaliśmy program wychowania dla przedszkoli i program nauczania dla szkół polonijnych we Włoszech. Prowadzimy kampanię społeczną "Mamo, Tato, podarujcie mi język polski", która promuje język polski we Włoszech oraz ukazuje korzyści płynące z dwujęzyczności i dwukulturowości, podkreślając rolę rodziców w przekazywaniu dzieciom języka ojczystego oraz znaczenie szkół polonijnych w tym procesie. 

Organizujemy konkursy  i olimpiady z wiedzy o Polsce dla uczniów szkół polonijnych we Włoszech.

Współpracujemy z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jesteśmy partnerami w projektach Unii Europejskiej, które realizujemy z polskimi i polonijnymi organizacjami.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

ro

ROP obejmuje swoją działalnością terytorium Włoch.

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech zrzesza obecnie 15 szkół społecznych.
Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19520
              - 2019/20600
              - 2020/21444
              - 2021/22410
              - 2022/23421
              - 2023/24*408

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od września/października do  czerwca każdego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenia i wewnętrzne certyfikaty/świadectwa  uczestnictwa w zajęciach szkolnych, przedszkolnych.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Szkoły  funkcjonują przy stowarzyszeniach, które są odpowiedzialne za dobór nauczycieli i animatorów oświaty.

Nauczyciele pracują na zasadzie wolontariatu lub otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło.

Szkoły indywidualnie ustalają zasady zatrudniania.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---