Data aktualizacji: 2019-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska "Ogniwo" w Morrisville, PA
- w języku lokalnym *Polish Learning Center "Ogniwo" Morrisville, PA
Miejscowość *Morrisville, PA
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*752 Big Oak Road

 

 

Kod pocztowy*

19067

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0012675666208Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ogniwopl@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Zarzycka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Błachno-Held Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polish Learning Center "Ogniwo" Morrisville, PA

752 Big Oak Road, Morrisville, PA 19067

USA


Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *
Szkoła, w formie organizacji non –profit, prowadzi działalność edukacyjną i  wychowawczą dzieci i młodzieży. Choć nauczanie języka polskiego, polskiej historii i geografii jest podstawową działalnością, to poprzez  zróżnicowane formy aktywności –  wspólne zabawy, występy i akademie przygotowane przez uczniów, spotkania z interesującymi ludźmi, teatr, kino, literaturę i poezję polską, wycieczki, chcemy stać się centrum kreowania i realizacji inicjatyw,  które przybliżą naszym dzieciom Polskę umacniając jednocześnie poczucie przynależności do polskiej społeczności  zarówno w dzieciach, jak i rodzicach.

Środki materialne, niezbędne do wypełniania statutowych zadań szkoły  i realizacji, w miarę możliwości, naszych planów, pochodzą glównie z opłat za szkołę wnoszonych przez rodziców.  Organizujemy też imprezy (pikniki, bale) z których dochód pomaga pokryć wydatki szkoły – wynajem lokalu, ubezpieczenia, płace nauczycieli.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W okolicach szkoły stnieją placówki znane wśród Polonii Wschodniego Wybrzeża z rozlicznych inicjatyw artystycznych i kulturalno-oświatowych. Jedną z nich jest Druch Studio Galery, prowadzone z ogromnym sukcesem przez popularnego animatora życia kulturalnego wśród lokalnej Polonii – Ryszarda Drucha. Tutaj też działają od wielu lat polskie szkoły dokształcające, które krzewią wśród dzieci Polonusów polską mowę, narodowe tradycje i wiedzę o 1000-letniej historii starego kraju.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19150
              - 2019/20-
              - 2020/21-
              - 2021/22-
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 sobota września, zakończenie roku, sobota, 18 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku dzieci przedszkolne dostają dyplomy ukończenia szkoły a zaczynając od klasy 1 do 3 licealnej wydaje się świadectwa.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd podejmuje decyzję o zatrudnieniu nauczycieli.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---